Welke vragen stel ik aan een basisschool als ik kijk naar een school voor mijn kind?

Het kiezen van de juiste basisschool voor je kind is een belangrijke beslissing. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en de juiste vragen te stellen tijdens een schoolbezoek. Dit helpt je om een weloverwogen keuze te maken die past bij de behoeften en voorkeuren van je kind en je gezin. In dit artikel bespreken we welke vragen je kunt stellen aan een basisschool en waarom deze vragen belangrijk zijn.

Algemene informatie over de school

Voordat je dieper ingaat op specifieke aspecten van de school, is het goed om een algemeen beeld te krijgen.

Deze vragen geven je een eerste indruk van de school en helpen je te begrijpen of de school past bij je verwachtingen en wensen.

Onderwijskwaliteit en leermethoden

Het onderwijs dat je kind ontvangt, is een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van een basisschool.

Deze vragen helpen je te begrijpen hoe de school omgaat met de leerontwikkeling van kinderen en welke methoden worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen optimaal kunnen presteren.

Zorg en begeleiding

Het is belangrijk om te weten hoe de school omgaat met zorg en begeleiding van leerlingen, vooral als je kind extra ondersteuning nodig heeft.

Met deze vragen krijg je inzicht in hoe de school zorg en ondersteuning biedt aan leerlingen, zowel op academisch als op sociaal-emotioneel vlak.

Communicatie en ouderbetrokkenheid

Goede communicatie tussen school en ouders is cruciaal voor een succesvolle schoolervaring.

Deze vragen helpen je te begrijpen hoe de school communiceert met ouders en hoe je als ouder kunt bijdragen aan de schoolgemeenschap.

Schoolklimaat en sfeer

De sfeer en het klimaat op een school kunnen een grote invloed hebben op hoe prettig je kind zich voelt op school.

Deze vragen geven je een beeld van de schoolcultuur en de inspanningen die worden geleverd om een positieve en ondersteunende omgeving te creëren.

Praktische zaken

Naast de pedagogische en didactische aspecten zijn er ook praktische zaken die je moet overwegen.

Deze vragen helpen je om te begrijpen hoe de dagelijkse gang van zaken op school is georganiseerd en welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor je kind.

Bulletpoint samenvatting van belangrijke vragen

Hier is een overzicht van enkele essentiële vragen die je kunt stellen aan een basisschool:

Conclusie

Bij het kiezen van een basisschool voor je kind is het stellen van de juiste vragen essentieel om een goed beeld te krijgen van de school en de geboden mogelijkheden. Door vragen te stellen over algemene informatie, onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, communicatie, schoolklimaat en praktische zaken, kun je een weloverwogen keuze maken die het beste past bij de behoeften van je kind. Goede voorbereiding en het stellen van gerichte vragen helpen je om een basisschool te vinden waar je kind zich thuis voelt en optimaal kan groeien en leren.

Welke vakken krijgt jouw kind op de basisschool?

Op de basisschool krijgt elke leerling vakken die wettelijk verplicht zijn, zoals taal en rekenen. Daarnaast zijn er ook niet-verplichte vakken, zoals godsdienstles.

Verplichte vakken

De vakken die verplicht zijn op de basisschool zijn:

Kerndoelen voor verplichte vakken

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten weten en kunnen. Vakken met kerndoelen zijn wettelijk verplicht volgens het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen.

Scholen hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze deze vakken onderwijzen en welk lesmateriaal ze gebruiken. Op de basisschool leren kinderen bijvoorbeeld over respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden, en hoe ze zorgzaam kunnen omgaan met het milieu.

Lessen over seksualiteit

Deze lessen zijn verplicht op de basisschool, zoals vastgelegd in de kerndoelen. Deze lessen bevorderen respect voor seksuele diversiteit en voorkeuren.

Lessen over wetenschap en techniek

Basisscholen moeten ook lessen verzorgen over wetenschap en techniek, zoals voorgeschreven in de kerndoelen. Vanwege het tekort aan technisch geschoold personeel in Nederland, wordt er extra nadruk gelegd op deze vakken.

Fries

Op basisscholen in Fryslân is de Friese taal een verplicht vak. Scholen kunnen echter Gedeputeerde Staten van Fryslân verzoeken om tijdelijke ontheffing voor één of meer kerndoelen. Scholen hebben tot 2030 de tijd om het niveau van Friese kerndoelen voldoende op peil te brengen.

Alleen basisscholen buiten het Friese taalgebied (Waddeneilanden, gemeente Weststellingwerf) in Fryslân zijn niet verplicht om Fries als vak aan te bieden. Desalniettemin stimuleert de provincie Fryslân scholen in dat gebied om wel streektaalonderwijs aan te bieden.

Niet-verplichte vakken

Naast het verplichte vakkenpakket kunnen scholen aanvullende niet-verplichte vakken aanbieden, zoals godsdienst, Frans of Duits. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) van de school deelnemen aan het gesprek over de keuze van deze vakken.

Godsdienstlessen

Op bijzondere scholen worden doorgaans godsdienstlessen gegeven. Het schoolbestuur van een bijzondere school kan deze lessen verplicht stellen. Openbare basisscholen geven over het algemeen geen godsdienstles of lessen over levensbeschouwing.

Wat zijn de kosten voor de basisschool van jouw kind?

Op de basisschool van jouw kind hoef je als ouder geen lesgeld te betalen. Soms kan de school wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Daarnaast kunnen er kosten zijn verbonden aan buitenschoolse opvang (BSO) en aan specifieke aspecten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Vrijwillige bijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan variëren en is altijd op vrijwillige basis. Voordat dit bedrag wordt vastgesteld, moeten ouders in de medezeggenschapsraad instemmen met zowel het bedrag als de doelen waarvoor de school de ouderbijdragen zal gebruiken. In de schoolgids wordt uitgelegd waarvoor deze bijdrage precies wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te weten dat als je ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, dit niet mag resulteren in uitsluiting van jouw kind van extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes.

De school mag niet van ouders eisen dat ze een laptop of tablet aanschaffen voor hun kind. Evenzo mogen ouders niet van de school eisen dat er tablets en laptops beschikbaar zijn.

In het geval dat de school ervoor kiest om (een groot deel van de) schoolboeken te vervangen door digitaal lesmateriaal, is de school verantwoordelijk voor het verstrekken van dit materiaal. Hoewel de school een vrijwillige bijdrage aan ouders kan vragen voor het digitale lesmateriaal, is het belangrijk te weten dat ouders niet verplicht zijn om deze bijdrage te betalen als ze dat niet willen of kunnen. In zo’n geval moet de school voor passend alternatief lesmateriaal zorgen.

Tussenschoolse opvang

Voor de tussenschoolse opvang (TSO), waarbij jouw kind tussen de middag op school kan blijven, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit is echter alleen het geval als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze opvang.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang (BSO), dat wil zeggen opvang voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en schoolvakanties, zijn er ook kosten aan verbonden. Een deel van deze kosten kan mogelijk worden vergoed via kinderopvangtoeslag.

Hoe meld je jouw kind aan voor speciaal onderwijs?

Je kiest zelf een speciale basisschool of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In de schoolgids staat informatie over de ondersteuning die de school biedt, dit wordt beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school.

Aanmelding

Nadat je je kind hebt aangemeld bij de school, zal de school onderzoeken of de geboden ondersteuning daadwerkelijk noodzakelijk is voor je kind. Hiervoor kan de school informatie van jou vragen over de beperkingen van je kind en de benodigde begeleiding.

Voorafgaand aan de toelating van je kind, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Deze verklaring bevestigt dat je kind recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs.

Deskundigen zullen het samenwerkingsverband adviseren of jouw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. Als speciaal onderwijs niet de meest geschikte optie is, zal de school samen met jou op zoek gaan naar een andere school die de benodigde begeleiding kan bieden. Dit wordt in overleg met jou besloten.

Visuele beperking

Voor kinderen met visuele of auditieve beperkingen (slechtziend, blind, slechthorend, doof), zal de Commissie voor Onderzoek onderzoeken of je kind voldoet aan de toelatingseisen voor speciaal onderwijs. Als dit niet het geval is, moet je je kind aanmelden bij een reguliere school of een andere school voor speciaal onderwijs. Indien nodig kunnen er afspraken worden gemaakt met de school over passende begeleiding voor je kind.

Mocht je problemen ondervinden bij het vinden van een geschikte school of als je het niet eens bent met het aangeboden aanbod, dan kun je contact opnemen met een onderwijsconsulent.

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Ja, een basisschool heeft het recht om je kind te schorsen of te verwijderen, vooral als je kind zich agressief gedraagt. Meer informatie over de situaties waarin een basisschool een kind mag schorsen of verwijderen, vind je in de schoolgids. Bovendien wordt uitgelegd hoe je als ouder bezwaar kunt maken.

Schorsing op de basisschool

Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en wordt de toegang tot de school ontzegd. Dit is ook van toepassing op leerlingen die ingeschreven zijn op scholen voor speciaal basisonderwijs. De school mag je kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.

Bezwaar tegen schorsing

Ben je het niet eens met de schorsing van je kind? Dan kun je op twee manieren bezwaar maken:

Dien een bezwaar in bij het schoolbestuur. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de zaak voorleggen aan de bestuursrechter.

Dien een bezwaar in bij het schoolbestuur. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je de zaak voorleggen aan de civiele rechter. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen over de schorsing. In de schoolgids kun je informatie vinden over de klachtenprocedure.

Verwijdering van de basisschool

Een school kan om verschillende redenen besluiten om een leerling te verwijderen, bijvoorbeeld als:

Voordat een leerling wordt verwijderd, moet het schoolbestuur zowel naar het verhaal van de ouders als naar dat van de leerkracht luisteren. Pas daarna kan de school een besluit nemen over verwijdering.

Bezwaar tegen verwijdering

Ben je het niet eens met de verwijdering van je kind? Dan kun je bezwaar maken bij de school. De school moet binnen 4 weken schriftelijk reageren op je bezwaar. Als de school vasthoudt aan het besluit om je kind te verwijderen, zijn er twee manieren om verder bezwaar te maken:

Je kunt een beroep doen op de bestuursrechter.

Je kunt een beroep doen op de civiele rechter.

Zorg voor een nieuwe school

Het schoolbestuur mag je kind pas verwijderen nadat het een andere school heeft gevonden. Voordat de beslissing tot verwijdering wordt genomen, moet de school ervoor zorgen dat een andere school bereid is om de leerling toe te laten.

Mag een basisschool mijn kind weigeren?

Ja, soms mag een basisschool ervoor kiezen om je kind te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de school al vol zit. In het geval van weigering, heb je het recht om bezwaar te maken.

Wanneer kan een basisschool je kind weigeren?

Een basisschool kan besluiten om je kind niet toe te laten als bijvoorbeeld:

  1. De school geen ruimte meer heeft.

Als er geen plek is op een openbare school, zal de gemeente ervoor zorgen dat je kind naar een andere openbare school kan gaan.

  1. Je kind nog niet zindelijk is.

In samenspraak met de huisarts en de school kun je naar een oplossing zoeken.

  1. Er afspraken in jouw gemeente zijn over de verdeling van leerlingen over scholen.

In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over hoe leerlingen over verschillende scholen worden verdeeld. Soms is het vereist dat je kind naar een school in de eigen wijk gaat. In andere gevallen wordt er geloot of wordt ervoor gezorgd dat broers en zussen naar dezelfde school kunnen gaan.

  1. Je niet achter de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school staat.

Dit is vooral van toepassing op bijzondere scholen. Als er geen openbare school binnen redelijke afstand is, moet een bijzondere school je kind toch toelaten.

Wanneer kan een basisschool je kind niet weigeren?

Een basisschool mag je kind niet weigeren vanwege:

Dit geldt bijvoorbeeld als je kind gedragsproblemen heeft of een taalachterstand. Als de school vol zit, moet de school of de overkoepelende organisatie waar de school onder valt, toch een passende plek bieden aan je kind.

Bezwaar maken als de school je kind weigert

Ben je het niet eens met de beslissing van de school om je kind te weigeren? Dan kun je bezwaar maken door middel van een brief of e-mail. Zorg ervoor dat je dit doet binnen 6 weken nadat de school schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor je kind. De school moet binnen 4 weken op je bezwaar reageren. Als je het niet eens blijft, heb je de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Als je advies wilt, kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

Welke verschillende basisscholen zijn er?

Verschillende soorten basisscholen bieden diverse onderwijsbenaderingen aan om aan de behoeften van kinderen te voldoen:

Basisscholen met een bijzondere inslag

Bijzondere basisscholen hebben hun onderwijs gebaseerd op specifieke geloofs- of levensovertuigingen, of volgen een bepaald onderwijsconcept. Dit in tegenstelling tot openbare scholen, die geen religieuze of levensbeschouwelijke basis hebben. Zowel bijzondere als openbare scholen kunnen extra activiteiten aanbieden, zoals sport- of muzieklessen, lessen in twee talen, of gerichte ondersteuning voor kinderen met speciale behoeften.

Openbare basisscholen

Openbare basisscholen verwelkomen alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Het onderwijs op deze scholen is niet gebaseerd op een specifieke godsdienst of levensbeschouwing.

Bijzondere basisscholen gebaseerd op religie of levensovertuiging

Bijzondere scholen bieden onderwijs aan vanuit een specifieke religie of levensovertuiging, zoals:

Basisscholen met een bepaald onderwijsconcept

Er zijn ook basisscholen die een specifiek pedagogisch concept volgen, gebaseerd op bepaalde ideeën over opvoeding en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:

Beide soorten scholen kunnen onderwijs bieden volgens deze pedagogische concepten.

Brede scholen met aanvullende activiteiten

Brede scholen bieden naast het reguliere onderwijs ook extra activiteiten aan, zoals sport- of muzieklessen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Soms bieden ze ook taallessen aan en kunnen ouders deelnemen aan opvoedings- of inburgeringscursussen.

Basisscholen voor kinderen met extra ondersteuning

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperking of gedragsproblemen kunnen terecht op:

Deze scholen zijn gespecialiseerd in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen of beperkingen. De klassen zijn kleiner en er wordt eerst gekeken of een kind kan deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO)

Deze scholen bieden intensievere ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met ernstige gedragsproblemen of verstandelijke beperkingen. Ook kinderen met visuele of auditieve beperkingen kunnen hier terecht.

Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de huidige school helpen bij het vinden van een geschikte plek in het speciaal onderwijs. Samen vul je een toelaatbaarheidsverklaring in, waarin de onderwijsbehoeften van jouw kind worden beschreven.

Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO)

IGBO-scholen zijn er voor kinderen van ouders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk. Ook Nederlandse kinderen kunnen naar een IGBO-school gaan als:

De precieze toelatingseisen voor IGBO-scholen staan vermeld in artikel 40, lid 10 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

IGBO-scholen maken deel uit van Nederlandse basisscholen, waar Engels de voertaal is. Leerlingen met een andere nationaliteit kunnen ook terecht op diverse internationale en buitenlandse scholen in Nederland. Deze scholen zijn particulier en ontvangen geen financiering van de overheid.

Wanneer moet je jouw kind aanmelden op de basisschool?

Het is aan te raden om jouw kind minstens 10 weken voor de leeftijd van 4 jaar aan te melden op de basisschool. Je hebt echter de mogelijkheid om jouw kind al vanaf 3 jaar aan te melden. Het is belangrijk op te merken dat er in sommige gemeenten specifieke regels en afspraken gelden met betrekking tot de aanmelding op basisscholen.

Aanmelding van jouw kind op de basisschool

Hier zijn enkele zaken die je moet weten wanneer je jouw kind wilt aanmelden op de basisschool:

Wanneer mag jouw kind naar de basisschool?

Je kunt jouw kind aanmelden voor de basisschool zodra het 3 jaar oud is. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft jouw kind de mogelijkheid om aan de wenperiode deel te nemen op school. Zodra jouw kind 4 jaar wordt, kan het officieel naar de basisschool gaan. De leerplicht treedt in werking op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van jouw kind.

Voorbereiden op school: kind van 3 jaar en 10 maanden

Voor kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden is het op veel basisscholen mogelijk om gedurende een aantal (halve) dagen naar school te gaan om te wennen. Deze wenperiode beslaat maximaal 5 dagen. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle basisscholen wendagen aanbieden. Neem voor meer informatie hierover contact op met de betreffende school.

Verplicht naar school: kind vanaf 5 jaar

De leerplicht treedt in werking op de eerste dag van de nieuwe maand nadat jouw kind 5 jaar oud is geworden. Vanaf dat moment is het verplicht voor jouw kind om naar school te gaan.