Moet jouw kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?

Het is de bedoeling dat jouw kind deelneemt aan activiteiten zoals schoolzwemmen, excursies en schoolreisjes als deze in het lesprogramma zijn opgenomen. In de schoolgids kun je terugvinden om welke specifieke activiteiten het gaat.

Verplichte activiteiten

Naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs, kunnen er ook extra activiteiten plaatsvinden op de basisschool. Basisscholen beslissen zelf welke aanvullende onderwijsactiviteiten ze aanbieden als onderdeel van het lesprogramma. Het is wettelijk verplicht voor jouw kind om deel te nemen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen.

Enkele voorbeelden van zulke extra onderwijsactiviteiten zijn onder andere:

Wil je liever niet dat jouw kind deelneemt aan een specifieke extra onderwijsactiviteit? In dat geval kun je het schoolbestuur vragen om vrijstelling. Als jouw kind vrijstelling krijgt, wordt er van hem of haar verwacht om deel te nemen aan een vervangende activiteit.

Schoolzwemmen

Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. De beslissing hierover wordt gezamenlijk genomen door de gemeente en de school. Indien schoolzwemmen verplicht is, dan draagt de school de verantwoordelijkheid voor de kosten. Het is echter mogelijk dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt.

Wat zijn de richtlijnen voor het overblijven op de basisschool?

De basisschool draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Ten minste de helft van de overblijfkrachten moet hiervoor een relevante opleiding hebben gevolgd, zoals een cursus voor tussenschoolse opvang (TSO), bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. Het is tevens vereist dat alle overblijfkrachten en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Wie houdt toezicht?

Personen die toezicht kunnen houden tijdens het overblijven zijn onder andere:

  1. Ouders of andere vrijwilligers
  2. Leerkrachten (alhoewel dit niet tot hun reguliere taken behoort)
  3. Externe medewerkers, zoals naschoolse opvang leidsters of medewerkers van kinderopvang
  4. Het is ook mogelijk dat ouders samen met leerkrachten het toezicht bij het overblijven verzorgen.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor overblijfkrachten

Overblijfkrachten dienen een actuele verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan de basisschool voordat ze met hun taken beginnen. Deze eis geldt tevens voor vrijwilligers die toezicht houden tijdens het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van aanstelling van de overblijfkracht.

Kan jouw kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

Jazeker, jouw kind heeft de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven op de basisschool. Als ouders hierom vragen, moet de school tussenschoolse opvang (TSO) organiseren. Voor deze service wordt een bijdrage gevraagd.

Organisatie van overblijven

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het regelen van de tussenschoolse opvang (TSO) als ouders daarom verzoeken. Vaak worden hiervoor vrijwilligers ingezet, meestal ouders zelf. Soms besteden scholen de tussenschoolse opvang uit aan bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie. De afspraken over hoe het overblijven wordt georganiseerd, worden met ouders besproken door het schoolbestuur.

Veilige ruimte voor overblijven

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en ontspannen tijdens de tussenschoolse opvang. Dit wordt in overleg met ouders geregeld.

Kosten en ouderbijdrage

Voor de kosten van het overblijven en de maaltijd betalen ouders een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door de school en is meestal enkele euro’s per dag. Voordat dit bedrag wordt vastgesteld, moet de medezeggenschapsraad ermee instemmen.

Overblijfregels en informatie

In de schoolgids van de basisschool vind je gedetailleerde informatie over de tussenschoolse opvang. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals gedragsregels tijdens het overblijven, de taken en scholing van overblijfkrachten, de verhouding tussen het aantal kinderen en overblijfkrachten, en de pedagogische benadering.

Continurooster op school

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen en het onderwijspersoneel houdt toezicht. Tijdens een continurooster is er geen sprake van aparte tussenschoolse opvang en zijn er geen kosten voor ouders. Wel kan een vrijwillige bijdrage voor eventuele kosten worden gevraagd.