Welke schooladviezen krijgt jouw kind in groep 8?

Wanneer jouw kind in groep 8 van de basisschool zit, ontvangt het een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies geeft aan welk type school het beste past bij jouw kind.

Het schooladvies kan enkelvoudig of meervoudig zijn. In het geval van een enkelvoudig advies wordt één schooltype geadviseerd, terwijl bij een meervoudig advies twee schooltypes worden voorgesteld.

De mogelijke schooladviezen zijn:

Het is niet toegestaan dat een middelbare school eist dat een basisschool een enkelvoudig schooladvies afgeeft.

De basisschool reikt het schooladvies vóór 1 maart uit. Dit advies is gebaseerd op de prestaties en ontwikkeling van jouw kind. Met dit schooladvies kan jouw kind zich inschrijven bij een middelbare school.

Na de eindtoets, die in het voorjaar wordt afgenomen, wordt opnieuw naar het advies gekeken. Indien de eindtoets een hoger advies aangeeft dan het initiële schooladvies, zal de basisschool het advies heroverwegen. Hierdoor kan het schooladvies worden bijgesteld of blijven zoals het was.

Eindadvies

Als het eindadvies hoger uitvalt, kun je overwegen om de keuze voor de middelbare school aan te passen. Dit bespreek je samen met de school.

Er is echter een uitzondering voor het heroverwegen van het schooladvies, namelijk voor het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb. Bij deze adviezen is heroverweging niet verplicht, tenzij het schooladvies praktijkonderwijs is gecombineerd met een toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb of hoger. In dat geval moet het advies wel opnieuw worden beoordeeld.

Bij een verhoogd schooladvies kun je overwegen om de keuze voor de middelbare school aan te passen. Dit kun je in overleg met de school doen.

Wat betreft de eindtoets, hierbij wordt altijd een meervoudig advies gegeven, met één uitzondering: het vwo-advies. De advies categorieën van de eindtoets zijn:

Het definitieve schooladvies dat uiteindelijk door de basisschool wordt afgegeven, kan zowel enkelvoudig als meervoudig zijn (dus voor één of twee schooltypes).

Hoe wordt de ontwikkeling van jouw kind vastgelegd op de basisschool?

De basisschool documenteert de vooruitgang van jouw kind met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Basisscholen maken verplicht gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS), ook bekend als leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Hiermee houdt de school de voortgang en resultaten bij, niet alleen van jouw kind, maar ook van de hele groep en de school zelf. Dit is vooral van toepassing op Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Er zijn diverse leerlingvolgsystemen beschikbaar. In een LVS worden bijvoorbeeld de resultaten van toetsen vastgelegd, variërend van schoolse toetsen (met opdrachten) tot andere meetinstrumenten (observatie-instrumenten). Al deze testen worden LVS-toetsen genoemd. Scholen hebben de vrijheid om te bepalen welk leerlingvolgsysteem ze hanteren en welke LVS-toetsen ze gebruiken, voor welke groepen en welke informatie wordt opgeslagen.

Op dit moment zijn LVS-toetsen van de volgende aanbieders goedgekeurd:

  1. Boom leerlingvolgsysteem;
  2. IEP LVS-toetsen;
  3. Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs;
  4. Cito Kleuter in beeld – Taal en Rekenen;
  5. Dia-LVS van Diataal.

Observatie van kleuters

Vanaf 2023 maken scholen geen gebruik meer van schoolse testen met opgavenboekjes, pen en papier om de ontwikkeling van kleuters te volgen. Scholen dienen hun kleuters te observeren om hun ontwikkeling en leerproces te beoordelen. Hiervoor kunnen verschillende observatie-instrumenten worden ingezet. Dit is vastgelegd in de wet doorstroomtoetsen primair onderwijs, die in februari 2022 door het parlement is aangenomen.

Scholen die geen gebruikmaken van schoolse toetsen bij kleuters hoeven niets te wijzigen. De school kiest op basis van hun ervaring met het kind welk observatie-instrument wordt gebruikt. Net als bij andere leerlingvolgsystemen kunnen ook observatie-instrumenten voor kleuters worden geaccepteerd. Scholen beslissen zelf of ze geaccepteerde observatie-instrumenten voor hun kleuters toepassen.

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen ontvangen kinderen jaarlijks 3 rapporten. Scholen hebben de vrijheid om dit naar eigen inzicht vorm te geven. Ze geven cijfers per vak of beschrijven in woorden hoe het met jouw kind op school gaat.

Onderwijskundig rapport (OKR)

Als jouw kind naar een andere basisschool of het voortgezet onderwijs gaat, stelt de basisschool een onderwijskundig rapport (OKR) op. In het OKR beschrijft de school onder andere:

  1. resultaten;
  2. ontwikkeling;
  3. gedrag;
  4. verzuim.

Daarnaast bevat het OKR advies of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De basisschool moet jou informeren over de inhoud van het OKR. Je hebt ook het recht om de gegevens in het OKR in te zien en de school kan jouw opmerkingen toevoegen.

Schooladvies en eindtoets in OKR

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs staat in het OKR ook het schooladvies en het resultaat van de verplichte eindtoets vermeld. Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, waarbij ook resultaten van andere toetsen en observaties in de klas worden meegenomen. Het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van jouw kind gedurende de afgelopen jaren.

Krijgen kinderen met een beperking een andere eindtoets?

Voor kinderen met een beperking is er een aangepaste variant van de eindtoets beschikbaar. Het is een verplichting dat alle leerlingen in groep 8 van de basisschool de eindtoets afleggen. Er bestaat echter de mogelijkheid voor de school om een uitzondering te maken voor bepaalde leerlingen.

Aangepaste varianten van de eindtoets

Voor alle toegestane eindtoetsen moeten er aangepaste versies beschikbaar zijn om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een beperking. Hierbij kan gedacht worden aan een versie met vergrote letters voor leerlingen met een visuele beperking, of aanpassingen voor leerlingen met dyslexie. Welke specifieke aangepaste varianten beschikbaar zijn, kan variëren per eindtoets.

Besluit over aangepaste variant door de school

De school (of de directeur) heeft de bevoegdheid om te bepalen of jouw kind in aanmerking komt voor een aangepaste variant van de eindtoets.

Speciale ondersteuning tijdens de eindtoets kan per school verschillen

De school moet vooraf vaststellen welke speciale ondersteuning jouw kind nodig heeft tijdens de eindtoets. De wijze waarop de eindtoets wordt afgenomen bij jouw kind kan variëren per school. Zelfs de opzet van de toets kan per school anders zijn.

Geen eindtoets voor leerlingen met ernstige leerproblemen of meervoudige handicaps

Voor leerlingen die te kampen hebben met ernstige leerproblemen of meervoudige handicaps, heeft het schoolbestuur de mogelijkheid om een uitzondering te maken. Deze leerlingen zijn niet verplicht om de eindtoets af te leggen.

Wanneer hoeft jouw kind geen eindtoets te maken?

Er zijn bepaalde situaties waarin jouw kind niet verplicht is om de eindtoets af te leggen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer jouw kind aanzienlijke leerproblemen heeft of meervoudig gehandicapt is.

Geen eindtoets vereist: schooladvies staat centraal

In samenspraak met jou kan het schoolbestuur beslissen dat jouw kind de verplichte eindtoets niet hoeft te maken. Dit heeft geen invloed op de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bij de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs wordt namelijk het schooladvies van de basisschool gehanteerd.

Voor toelating tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelden andere richtlijnen.

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken

Het schoolbestuur van de basisschool kan in overleg met jou besluiten dat jouw kind is vrijgesteld van de eindtoets. Als jij en jouw kind dit wensen, kan jouw kind echter wel ervoor kiezen om de eindtoets af te leggen.

De volgende groepen leerlingen zijn niet verplicht om de eindtoets te maken:

Indien jouw kind niet binnen deze categorieën valt, zal jouw kind wel de eindtoets moeten afleggen, zelfs als er mogelijk sprake is van doorstroming naar praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs.

Wie bepaalt welke eindtoets jouw kind aflegt?

Het is de basisschool die beslist welke eindtoets jouw kind zal maken. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. Het is verplicht voor alle leerlingen in groep 8 om de eindtoets af te leggen.

Keuzeopties voor de eindtoets

Scholen hebben de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende eindtoetsen:

Voorwaarden voor de inhoud en afname van de eindtoets

Er zijn specifieke voorwaarden waaraan alle eindtoetsen moeten voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op zowel de inhoud van de toets als de wijze waarop deze wordt afgenomen.

Wanneer neemt jouw kind de eindtoets af in het basisonderwijs?

In groep 8 van de basisschool is het verplicht voor alle leerlingen om de eindtoets te maken. De keuze voor de specifieke eindtoets die jouw kind zal afleggen, wordt door de basisschool gemaakt. De periode voor de eindtoets is jaarlijks tussen 15 april en 15 mei.

Data eindtoetsen voor het schooljaar 2022-2023

Hieronder vind je informatie over de planning van de eindtoetsen in het huidige schooljaar, 2022-2023:

Centrale Eindtoets

De papieren Centrale Eindtoets vindt plaats op dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2023. Het onderdeel wereldoriëntatie kan ook afgenomen worden op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 april. Deelname aan dit onderdeel is optioneel. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen tussen 18 april en 12 mei. Deze toets past zich aan aan het niveau van de leerling.

IEP Eindtoets

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 18 april en woensdag 19 april.

ROUTE 8

De digitale eindtoets ROUTE 8 vindt plaats tussen 15 april en 15 mei 2023. De exacte datum wordt door de school bepaald binnen deze periode, in overleg met de toetsaanbieder.

Dia-eindtoets

De digitale Dia-eindtoets wordt eveneens afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2023. De exacte datum wordt door de school binnen deze tijdspanne vastgesteld, in overleg met de toetsaanbieder.

AMN Eindtoets

De digitale AMN Eindtoets wordt afgenomen tussen 15 en 28 april 2023. De school bepaalt binnen deze periode zelf de specifieke datum, in samenspraak met de toetsaanbieder.