Welke vragen stel ik aan een basisschool als ik kijk naar een school voor mijn kind?

Het kiezen van de juiste basisschool voor je kind is een belangrijke beslissing. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en de juiste vragen te stellen tijdens een schoolbezoek. Dit helpt je om een weloverwogen keuze te maken die past bij de behoeften en voorkeuren van je kind en je gezin. In dit artikel bespreken we welke vragen je kunt stellen aan een basisschool en waarom deze vragen belangrijk zijn.

Algemene informatie over de school

Voordat je dieper ingaat op specifieke aspecten van de school, is het goed om een algemeen beeld te krijgen.

Deze vragen geven je een eerste indruk van de school en helpen je te begrijpen of de school past bij je verwachtingen en wensen.

Onderwijskwaliteit en leermethoden

Het onderwijs dat je kind ontvangt, is een van de belangrijkste factoren bij het kiezen van een basisschool.

Deze vragen helpen je te begrijpen hoe de school omgaat met de leerontwikkeling van kinderen en welke methoden worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen optimaal kunnen presteren.

Zorg en begeleiding

Het is belangrijk om te weten hoe de school omgaat met zorg en begeleiding van leerlingen, vooral als je kind extra ondersteuning nodig heeft.

Met deze vragen krijg je inzicht in hoe de school zorg en ondersteuning biedt aan leerlingen, zowel op academisch als op sociaal-emotioneel vlak.

Communicatie en ouderbetrokkenheid

Goede communicatie tussen school en ouders is cruciaal voor een succesvolle schoolervaring.

Deze vragen helpen je te begrijpen hoe de school communiceert met ouders en hoe je als ouder kunt bijdragen aan de schoolgemeenschap.

Schoolklimaat en sfeer

De sfeer en het klimaat op een school kunnen een grote invloed hebben op hoe prettig je kind zich voelt op school.

Deze vragen geven je een beeld van de schoolcultuur en de inspanningen die worden geleverd om een positieve en ondersteunende omgeving te creëren.

Praktische zaken

Naast de pedagogische en didactische aspecten zijn er ook praktische zaken die je moet overwegen.

Deze vragen helpen je om te begrijpen hoe de dagelijkse gang van zaken op school is georganiseerd en welke aanvullende mogelijkheden er zijn voor je kind.

Bulletpoint samenvatting van belangrijke vragen

Hier is een overzicht van enkele essentiële vragen die je kunt stellen aan een basisschool:

Conclusie

Bij het kiezen van een basisschool voor je kind is het stellen van de juiste vragen essentieel om een goed beeld te krijgen van de school en de geboden mogelijkheden. Door vragen te stellen over algemene informatie, onderwijskwaliteit, zorg en begeleiding, communicatie, schoolklimaat en praktische zaken, kun je een weloverwogen keuze maken die het beste past bij de behoeften van je kind. Goede voorbereiding en het stellen van gerichte vragen helpen je om een basisschool te vinden waar je kind zich thuis voelt en optimaal kan groeien en leren.

Is het noodzakelijk om mijn kind uit te schrijven van de basisschool?

Nee, je hoeft je kind niet zelf uit te schrijven. De huidige school zal je kind uitschrijven wanneer het naar een andere basisschool of naar het voortgezet onderwijs gaat.

Bewijs van uitschrijving voor nieuwe school

Als je van plan bent om je kind in te schrijven bij een nieuwe basisschool of een middelbare school, dan heb je een bewijs van uitschrijving nodig. Dit bewijs wordt verstrekt door de oude school. Het is belangrijk om dit aan te geven bij de school, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen. Op die manier zorg je ervoor dat je het bewijs van uitschrijving op tijd hebt. Let op dat dit bewijs niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Welke stappen kun je nemen om spijbelen in het onderwijs te voorkomen?

Als ouder heb je invloed op het voorkomen van spijbelen bij jouw kind. Tegelijkertijd heeft ook de school een rol om ongeoorloofd verzuim in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo aan te pakken.

Ouderlijke maatregelen tegen spijbelen

Er zijn diverse stappen die je als ouder kunt ondernemen om spijbelen te voorkomen, waaronder:

Schoolgerichte maatregelen tegen spijbelen

De school kan eveneens initiatieven nemen om spijbelen tegen te gaan, zoals:

Melden van verzuim en spijbelen

Om spijbelen tegen te gaan, is het cruciaal om de school altijd te informeren wanneer jouw kind niet naar school kan. De school zal deze afwezigheid melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wanneer jouw kind zonder geldige reden in een periode van 4 opeenvolgende weken in totaal 16 les- of praktijkuren heeft gemist. Dit wordt gedaan om herhaaldelijk verzuim te voorkomen.

Consequenties van schoolverzuim

Het verzuimloket brengt de afwezigheid van jouw kind onder de aandacht van de leerplichtambtenaar van jouw woongemeente. Deze ambtenaar onderzoekt de situatie en zoekt samen met jou en de school naar een oplossing. Indien nodig, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opstellen. Bij aanhoudend verzuim kan de leerplichtambtenaar het schoolverzuim ook rapporteren aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit gebeurt wanneer pogingen om de leerling terug naar school te krijgen niet effectief blijken te zijn. De SVB kan dan besluiten om de kinderbijslag stop te zetten, een maatregel die enkel van toepassing is op leerlingen van 16 en 17 jaar oud.

Is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht?

Nee, het is niet verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor extra activiteiten buiten de normale lessen op school. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen zijn. Het staat ouders vrij om te kiezen of ze wel of niet bijdragen, en hun kinderen hebben nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan deze activiteiten.

Ouderbijdrage voor schoolreisjes en sportdagen

Zowel basisscholen als middelbare scholen, zowel in regulier als speciaal onderwijs, kunnen extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma organiseren. Daarbij kunnen ze aan de ouders een ouderbijdrage vragen.

Voorbeelden van zulke extra activiteiten voor leerlingen zijn onder andere:

 1. Schoolreizen
 2. Gezamenlijke maaltijden met Kerstmis
 3. Bezoeken aan musea
 4. Sportdagen
 5. Hulp bij huiswerk of oefensessies voor examens
 6. Lessen in een vreemde taal, zoals Spaans
 7. Programma’s voor meertalig onderwijs
 8. Extra lessen in dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek

Informatie over het bedrag en het doel van de ouderbijdrage moet altijd worden vermeld in de schoolgids. Hierbij hoort:

 1. De hoogte van de ouderbijdrage
 2. Waarvoor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt
 3. De vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor extra activiteiten
 4. De verzekering dat leerlingen altijd kunnen deelnemen aan alle extra activiteiten, zelfs als hun ouders niet betalen
 5. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bestemming van het geld.

Toegankelijkheid voor alle leerlingen

Bij alle extra activiteiten die door de school worden georganiseerd, moeten alle leerlingen de mogelijkheid hebben om deel te nemen, ongeacht of hun ouders een vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen mogen geen vervangende activiteiten aanbieden aan leerlingen die niet betalen.

Wat moet je doen voor de schoolboeken van je kind op de basisschool?

Voor de schoolboeken van je kind op de basisschool of een speciale school hoef je zelf geen stappen te ondernemen. De school zorgt voor het lesmateriaal en de kosten worden door de school gedragen. Dit geldt ook voor aangepaste schoolboeken, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie.

Als je speciale schoolboeken nodig hebt, kan de school deze huren bij Dedicon. Je kunt ook in overleg met de school ervoor kiezen om ze zelf te bestellen. De kosten hiervoor worden dan door de school betaald.

Dedicon ontvangt subsidie voor het maken van aangepaste schoolboeken, waardoor de kosten voor scholen laag kunnen blijven.

Kan je een particuliere school oprichten?

Als burger heb je de mogelijkheid om een particuliere (bijzondere) school op te richten en deze volgens jouw eigen visie in te richten. Dit valt onder het recht op Vrijheid van onderwijs.

Erkenning van een particuliere school

Iedereen in Nederland heeft het recht om een particuliere school op te richten. Als het gaat om een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, voor leerlingen die onder de leerplicht of kwalificatieplicht vallen, dan moeten de Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de school zich bevindt, deze school erkennen.

Als je een particuliere school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs wilt laten erkennen, dien je de oprichting binnen 4 weken na de feitelijke start van de school te melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Verschillende gegevens zijn vereist:

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of de school voldoet aan de eisen. Vervolgens brengt de inspectie een bindend advies uit aan de Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Zelfs na de erkenning blijft de Onderwijsinspectie toezicht houden om te waarborgen dat de school zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt.

Financiering van particuliere scholen

Particuliere scholen ontvangen geen financiële steun van de overheid. De kosten worden gedragen door ouders of andere partijen (zoals bedrijven). Hierdoor kunnen de schoolkosten hoger zijn dan die van openbare of bijzondere scholen.

Welke gegevens bewaart de basisschool over jouw kind?

Op de basisschool van jouw kind worden diverse gegevens opgeslagen in een leerlingdossier, waaronder de leerresultaten. Zowel jij als de school hebben het recht om deze gegevens in te zien. In bepaalde situaties kan dit ook voor anderen gelden, zoals bij noodsituaties of vermoedens van kindermishandeling.

Leerlinggegevens

Voor elke leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Hierin worden de volgende gegevens bewaard:

 1. Gegevens met betrekking tot inschrijving en uitschrijving;
 2. Afwezigheidsgegevens;
 3. Adresgegevens.

Daarnaast kunnen de volgende gegevens ook worden opgeslagen:

 1. Voortgangs- en resultaatgegevens van jouw kind;
 2. Gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 3. Informatie over de ondersteuningsbehoefte van jouw kind, indien van toepassing.

Bewaartermijn leerlinggegevens

Meestal mag de basisschool de gegevens tot 2 jaar na het vertrek van jouw kind bewaren. Er gelden echter langere bewaartermijnen voor:

 1. Verzuim- en inschrijvingsgegevens (5 jaar na vertrek);
 2. Gegevens van een leerling die is doorverwezen naar speciaal onderwijs (3 jaar na vertrek);
 3. Adresgegevens van oud-leerlingen mogen worden bewaard voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie van leerlinggegevens

Als ouder heb je het recht om de gegevens over jouw kind in te zien (inzagerecht). Hiervoor kun je een afspraak maken met de school, waarbij iemand van de school aanwezig zal zijn terwijl je de gegevens bekijkt. Daarnaast heb je als ouder ook het recht op correctie. Je kunt de school vragen om onjuiste gegevens in het leerlingdossier van jouw kind te corrigeren of te verwijderen.

Zelfs als je geen ouderlijk gezag meer hebt, bijvoorbeeld na een echtscheiding, moet de school je inzage verlenen in de leerlinggegevens van jouw kind. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit geval dien je zelf contact op te nemen met de schooldirecteur voor deze informatie.

Inzage van leerlinggegevens door anderen

Soms is de school verplicht om informatie over jouw kind te delen met bepaalde experts, zoals:

Medewerkers van het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo) wanneer jouw kind de basisschool verlaat;

Hulpverleners, bijvoorbeeld in noodsituaties of bij vermoedens van kindermishandeling;

Inspectie van het Onderwijs (IvhO).

In andere situaties is jouw toestemming als ouder vereist.

Advies over het gebruik van persoonsgegevens

Voor advies over het gebruik van persoonsgegevens van jouw kind op school kun je terecht bij de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.

Privacy in het onderwijs

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, zowel van jou als ouder als van jouw kind, is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat zijn de kosten voor de basisschool van jouw kind?

Op de basisschool van jouw kind hoef je als ouder geen lesgeld te betalen. Soms kan de school wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Daarnaast kunnen er kosten zijn verbonden aan buitenschoolse opvang (BSO) en aan specifieke aspecten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Vrijwillige bijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kan variëren en is altijd op vrijwillige basis. Voordat dit bedrag wordt vastgesteld, moeten ouders in de medezeggenschapsraad instemmen met zowel het bedrag als de doelen waarvoor de school de ouderbijdragen zal gebruiken. In de schoolgids wordt uitgelegd waarvoor deze bijdrage precies wordt gebruikt.

Het is belangrijk om te weten dat als je ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, dit niet mag resulteren in uitsluiting van jouw kind van extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes.

De school mag niet van ouders eisen dat ze een laptop of tablet aanschaffen voor hun kind. Evenzo mogen ouders niet van de school eisen dat er tablets en laptops beschikbaar zijn.

In het geval dat de school ervoor kiest om (een groot deel van de) schoolboeken te vervangen door digitaal lesmateriaal, is de school verantwoordelijk voor het verstrekken van dit materiaal. Hoewel de school een vrijwillige bijdrage aan ouders kan vragen voor het digitale lesmateriaal, is het belangrijk te weten dat ouders niet verplicht zijn om deze bijdrage te betalen als ze dat niet willen of kunnen. In zo’n geval moet de school voor passend alternatief lesmateriaal zorgen.

Tussenschoolse opvang

Voor de tussenschoolse opvang (TSO), waarbij jouw kind tussen de middag op school kan blijven, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit is echter alleen het geval als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze opvang.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang (BSO), dat wil zeggen opvang voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en schoolvakanties, zijn er ook kosten aan verbonden. Een deel van deze kosten kan mogelijk worden vergoed via kinderopvangtoeslag.

Hoe kun je als ouder een klacht indienen over de school?

Als ouder kun je op verschillende manieren een klacht indienen over de school van je kind in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs. De eerste stap is om de klacht te bespreken met de leerkracht of docent van je kind, of met de schoolleiding. Als dat niet tot een oplossing leidt, zijn er verdere stappen die je kunt nemen.

Klachtenregeling school

Elke school is verplicht om een klachtenregeling te hebben die beschrijft hoe klachten worden behandeld. Vaak proberen scholen klachten zelf op te lossen. Informatie over de klachtenregeling vind je in de schoolgids of op de website van de school.

Je begint altijd door de klacht te bespreken met de direct betrokkenen. Als dat niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kun je overwegen om contact op te nemen met het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Klachtencommissie school

Voor ouders, leerlingen en personeelsleden bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de school. Deze commissie behandelt klachten vertrouwelijk en moet binnen 4 weken reageren. Het schoolbestuur kan maatregelen nemen op basis van het advies van de klachtencommissie, maar dit advies is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie staat vermeld in de schoolgids.

Regionale en landelijke klachtencommissies onderwijs

Als de school geen eigen klachtencommissie heeft, moet deze aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Deze commissies zijn er om klachten te behandelen waarvoor geen interne oplossing is gevonden. Voor geschillen in het passend onderwijs is er een geschillencommissie.

Inspectie van het onderwijs informeren

Het is mogelijk om een kopie van je klacht te melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Hoewel de inspectie de klacht zelf niet behandelt, kan deze informatie bijdragen aan het toezicht op de school en helpen bij het signaleren van mogelijke problemen.

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij ernstige zaken zoals seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld en pesterijen kun je terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur geeft advies en begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Jouw toestemming is nodig voordat er actie wordt ondernomen. Officiële klachten dien je in bij de klachtencommissie van de school.

Het LAKS, speciaal voor scholieren

Voor scholieren is er het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), een organisatie die zich inzet voor scholierenbelangen. Het LAKS organiseert activiteiten en vertegenwoordigt scholieren. Voor meer informatie kun je terecht op LAKS.nl of bellen naar 030 7900 910 (maandag tot en met donderdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur).

Hoe kun je als ouder betrokken zijn bij de school van je kind?

Er zijn verschillende manieren waarop je als ouder betrokken kunt zijn bij de school van je kind. In het basisonderwijs kun je bijvoorbeeld deelnemen aan schoolreisjes of leesouder worden. Op de middelbare school en het mbo kun je helpen bij studie- en beroepskeuze. Ook kun je deelnemen aan gesprekken over het schoolbeleid door lid te worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Ouderparticipatie op school varieert per onderwijstype:

Verwachtingen van de school

Scholen moeten duidelijk aangeven hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven. Van jou als ouder wordt verwacht dat je:

Lid worden van de medezeggenschapsraad (MR)

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleidskwesties zoals het schoolplan of het schoolreglement. Als je lid wilt worden van de MR, moet je gekozen worden. Het MR-reglement van de school beschrijft hoe de verkiezing verloopt.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels voor medezeggenschap.

Lid worden van de ouderraad

Veel basisscholen hebben naast een MR ook een ouderraad. In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over zaken die vooral voor ouders van belang zijn. Daarnaast kan de ouderraad de MR vragen om advies door te geven aan het schoolbestuur. Ouderraadsleden worden gekozen uit en door ouders. Ook mbo-scholen kunnen een ouderraad hebben.