Wat kan je doen na het afronden van een associate degree-opleiding?

Na het succesvol afronden van een associate degree-opleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om verder te studeren, maar je kunt ook direct aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.

Hbo-bacheloropleiding na associate degree

Een optie na het behalen van een associate degree-opleiding is om door te stromen naar een hbo-bacheloropleiding. Vaak is er een verkort traject beschikbaar waardoor je deze opleiding sneller kunt voltooien.

Aan de slag na je associate degree-opleiding

Associate degree-opleidingen zijn gericht op praktische vaardigheden. Dit betekent dat je met een associate degree-diploma ook direct kunt gaan werken. Je hebt de mogelijkheid om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan op een niveau dat zich bevindt tussen afgestudeerden met een mbo-4-diploma en afgestudeerden met een hbo-bachelordiploma.

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier kun je een digitaal overzicht (uittreksel) van je diplomagegevens downloaden. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer je het originele diploma bent kwijtgeraakt door bijvoorbeeld brand of diefstal.

Digitaal versie van je diploma

De digitale versiel heeft dezelfde juridische waarde als een origineel diploma of een gewaarmerkte kopie. Het betreft een officieel PDF-document dat wordt verstrekt door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Deze versie kun je bijvoorbeeld via e-mail naar een werkgever sturen, of gebruiken in andere situaties waarin je moet aantonen welke diploma’s je hebt behaald.

Controleren of je diploma in “Mijn diploma’s” staat

Met behulp van de Diplomahulp van DUO kun je nagaan of je diploma inderdaad in “Mijn diploma’s” is opgenomen. Het is wel belangrijk om te weten dat nog niet alle schooljaren in “Mijn diploma’s” zijn opgenomen.

Downloaden van een uittreksel uit “Mijn diploma’s”

Via “Mijn diploma’s” kun je kosteloos een uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Als het schooljaar waarin je je diploma hebt behaald in “Mijn diploma’s” beschikbaar is, kun je je diplomagegevens bekijken door in te loggen op “Mijn DUO”. Voor toegang heb je een DigiD met sms-verificatie nodig.

Toegang tot gegevens in “Mijn diploma’s”

Je hebt enkel toegang tot je eigen diplomagegevens. Een aantal overheidsinstanties kan je gegevens uit “Mijn diploma’s” gebruiken wanneer dit wettelijk noodzakelijk is. Daarnaast hebben scholen en onderwijsinstellingen beperkte toegang tot “Mijn diploma’s”. Wanneer een instelling of organisatie je gegevens heeft ingezien, wordt dit weergegeven binnen “Mijn diploma’s”.

Wanneer krijg je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of getuigschrift, terwijl het hoger onderwijs je voorziet van een getuigschrift en een bijgevoegd supplement. In het middelbaar beroepsonderwijs word je beloond met een diploma. Er zijn specifieke regels betreffende deze diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het verkrijgen van een diploma in het voortgezet onderwijs gelden de volgende criteria:

 1. Indien je een deel van het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) succesvol hebt afgerond, maar vroegtijdig doorstroomt naar een mbo-entree-opleiding, krijg je een getuigschrift vmbo.
 2. Bij succesvolle afronding van een leerwerktraject ontvang je een diploma bbl/leerwerktraject.
 3. Het behalen van het eindexamen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg resulteert in een diploma vmbo.
 4. Het succesvol afsluiten van het havo eindexamen leidt tot een havo-diploma.
 5. Voor het vwo-diploma dien je het vwo eindexamen succesvol te voltooien.

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs geldt het volgende:

Na afronding van een opleiding in het praktijkonderwijs ontvang je een getuigschrift of een schooldiploma.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs wordt een getuigschrift uitgereikt bij het behalen van een examen. Dit getuigschrift wordt aangevuld met een supplement. Het supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen inzicht geeft in de gevolgde opleiding. Dit vergemakkelijkt de internationale vergelijking van diploma’s en maakt je diploma ook in het buitenland bruikbaar. Het supplement kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden verstrekt.

Indien je de opleiding niet voltooid, is het mogelijk om de examencommissie om een verklaring te vragen. Hierin worden de behaalde tentamens met een voldoende beoordeeld.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, het vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de NT2-opleiding word je beloond met een diploma, maar alleen wanneer je alle vereiste examenonderdelen met succes hebt afgerond. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Indien je je opleiding niet voltooid in het beroepsonderwijs, kun je de school om een schoolverklaring vragen. Hierop worden de gevolgde onderdelen en behaalde resultaten vermeld. Een schoolverklaring heeft geen nationale erkenning.

Wettelijke richtlijnen voor diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten, zoals de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikelen 2.51, 2.58 en 2.59; de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 7.11; en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), artikel 7.4.6.

Welke titel mag je gebruiken na het behalen van een graad?

Nadat je je studie aan de universiteit hebt afgerond, kun je de titels Bachelor of Master gebruiken. Na het voltooien van een hbo-opleiding is het ook mogelijk om de titel Associate Degree te voeren. Indien je een doctoraat hebt behaald, mag je de titel doctor gebruiken.

Titels na afronding van een hbo-opleiding

Na het succesvol voltooien van een hbo-opleiding kun je de volgende graden verkrijgen:

 1. Na het afronden van een associate degree-opleiding: associate degree (Ad);
 2. Na het voltooien van een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 3. Na het behalen van een masteropleiding: Master (M);
 4. Na het afronden van een postinitiële masteropleiding (een opleiding die je volgt na een master): Master;
 5. Na het afronden van een bacheloropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ing.);
 6. Na het afronden van alle andere bacheloropleidingen in het hbo: baccalaureus (bc.).

Indien je een graad hebt behaald volgens het oude systeem, mag je deze graad blijven gebruiken.

Hogescholen hebben de mogelijkheid om aan de titels Bachelor of Master specifieke termen toe te voegen die zijn opgenomen in de regeling voor titulatuur in het hoger onderwijs. Hierbij kun je denken aan toevoegingen zoals Master of Business Administration (MBA) of Bachelor of Social Work (BSW).

Titels na afronding van een universitaire opleiding

Na het succesvol afronden van een universitaire studie kun je de volgende graden verkrijgen:

 1. Na het voltooien van een bacheloropleiding: Bachelor (B);
 2. Na het afronden van een masteropleiding of een postinitiële opleiding: Master (M);
 3. Na het voltooien van een masteropleiding op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek: ingenieur (ir.);
 4. Na het voltooien van een masteropleiding op het gebied van recht: meester (mr.);
 5. Na het afronden van alle andere masteropleidingen: doctorandus (drs.).

Afhankelijk van het vakgebied kan aan de graad de toevoeging ‘of Arts’ of ‘of Science’ worden gedaan. Bijvoorbeeld: Bachelor of Science (BSc) of Master of Arts (MA).

Titels na het behalen van een doctoraat

Na het behalen van een doctoraat kun je de volgende titels voeren:

 1. Doctor (dr.);
 2. Doctor honoris causa (dr.h.c.).
 3. Doctor of Philosophy (PhD);

Hoogleraar

Hoogleraren mogen de titel professor gebruiken. Dit is ook van toepassing op voormalige hoogleraren die vrijwillig om gezondheidsredenen zijn gestopt, evenals hoogleraren die na het bereiken van de leeftijdsgrens eervol ontslag hebben gekregen. Het gebruik van de titel Professor is echter geen academische graad.

Eredoctoraat

De titels doctor honoris causa of dr.h.c. (eredoctoraat) zijn eretitels. Deze worden toegekend aan individuen die buitengewone prestaties hebben geleverd op wetenschappelijk of andere gebieden, zoals de politiek.

Plaatsing van de titel voor of achter je naam

Je kunt je titel aan je naam toevoegen door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaats je vóór je naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir.. Alle andere titels plaats je achter je naam.

Titels voor specifieke (geregistreerde) beroepen

Personen met specifieke geregistreerde beroepen mogen eveneens een titel voeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor accountant-administratieconsulenten (titel: AA) en registeraccountants (titel: RA). Deze titels mogen alleen worden gevoerd als je in het accountantsregister bent ingeschreven. Dezelfde regel geldt voor de aanduidingen ‘accountancy’ en ‘accounting’.

Indien je wilt weten of iemand met een bepaald beroep een titel heeft behaald, kun je contact opnemen met de betreffende beroepsvereniging.

Onrechtmatig gebruik van een titel

Het is niet toegestaan om een titel te voeren die je niet hebt behaald. Voor het onrechtmatig voeren van een titel kan een geldboete worden opgelegd, met een maximum van € 4.350.