Wat zijn het aantal lesuren en studiepunten in het hoger onderwijs?

Het aantal lesuren (ook wel contacturen genoemd) varieert afhankelijk van je specifieke opleiding en het studiejaar. Contacturen omvatten de uren waarop je aanwezig bent op de hogeschool of universiteit en interactie hebt met docenten, zoals tijdens colleges. Het exacte aantal contacturen dat vereist is, wordt vastgesteld door je hogeschool of universiteit.

Studielast volgens de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Naast contacturen omvat een opleiding ook zelfstudie, waarbij je zelfstandig aan je studie werkt. De combinatie van contacturen en zelfstudie vormt de totale studielast. Voor één studiejaar komt dit neer op 60 studiepunten, wat gelijkstaat aan ongeveer 1.680 uren studie. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding kun je precies nalezen welke afspraken gelden.

Studielast per opleiding

De studielast varieert per opleiding en wordt uitgedrukt in studiepunten. Hier zijn de studielasten per opleiding in het hoger onderwijs:

OpleidingDuurStudielast
Associate degree hbo2 jaar120 studiepunten
Bachelor hbo4 jaar240 studiepunten
Bachelor wo3 jaar180 studiepunten
Master hbo/wominimaal 1 jaar minimaal 60 studiepunten

Wanneer je een deeltijdopleiding volgt, behaal je doorgaans minder studiepunten per jaar en duurt de opleiding langer. Hierdoor besteed je minder dan 1.680 uren per jaar aan de studie. Er zijn echter ook deeltijdopleidingen waarbij je juist meer dan 60 studiepunten per jaar moet behalen.

Wat kost een associate degree-opleiding en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Voor een associate degree-opleiding zijn er kosten in de vorm van wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het specifieke collegegeld dat je moet betalen, hangt af van jouw situatie. Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen via het Rijk.

Kosten

Kosten voor een associate degree-opleiding zonder eerdere bachelor- of master titel

Wanneer je nog geen bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, geldt het wettelijk collegegeld voor de associate degree-opleiding.

Indien je na het behalen van een associate degree-opleiding een bacheloropleiding gaat volgen, betaal je het wettelijk collegegeld voor die opleiding. Voor een eventuele masteropleiding na de bachelor geldt ook het wettelijk collegegeld.

Kosten voor een associate degree-opleiding na eerdere studie in het hoger onderwijs

Als je een associate degree-opleiding gaat doen na het voltooien van een andere associate degree, bachelor- of masteropleiding, betaal je instellingscollegegeld. Het is echter belangrijk om op te merken dat als dit de eerste keer is dat je een opleiding in onderwijs of gezondheidszorg volgt, het wettelijk collegegeld van toepassing is, mits je aan de overige voorwaarden voldoet.

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering tot de leeftijd van 30 jaar

Als je jonger bent dan 30 jaar en de associate degree-opleiding jouw eerste hoger onderwijsopleiding is, kun je studiefinanciering aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor verschillende financiële ondersteuningen, waaronder een reisvoorziening, aanvullende beurs en voordelige lening mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet tot de leeftijd van 55 jaar

Indien je nog geen 55 jaar bent, kun je mogelijk gebruikmaken van het levenslange krediet. Hierbij kun je per jaar maximaal vijf keer het bedrag van het wettelijk collegegeld lenen.

Waar kan je een associate degree-opleiding volgen?

Je kunt associate degree-opleidingen zowel in voltijd als in deeltijd volgen. Het aanbod van deze opleidingen is te vinden op Studiekeuze123.nl.

Keuze tussen voltijd en deeltijd

Er zijn zowel voltijd als deeltijd associate degree-opleidingen beschikbaar, zowel bij bekostigde als niet-bekostigde hogescholen. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor mensen met een mbo-4-diploma of een havo-diploma die direct willen doorstuderen. Deeltijdopleidingen zijn juist geschikt voor werkenden (met een mbo-4, havo- of vwo-diploma) die zich willen bijscholen of willen omscholen. Houd er rekening mee dat er mogelijk specifieke eisen kunnen gelden met betrekking tot je werkplek.

Overzicht van het aanbod

Je kunt het actuele aanbod van beschikbare associate degree-opleidingen bekijken op Studiekeuze123.nl.

Waar kun je een overzicht vinden van erkende opleidingen?

Er zijn drie registers met erkende opleidingen opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor het particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is er het register Niet-bekostigde Educatie. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) betreft het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten), en het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) omvat het mbo.

Er zijn drie afzonderlijke lijsten voor erkende onderwijsinstellingen:

Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er geen aparte registers.

In het register Niet-bekostigde Educatie zijn alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) opgenomen. Dit register wordt door het ministerie van OCW aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd.

Voor erkende mbo-opleidingen kun je het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) raadplegen. Dit register wordt beheerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voor erkende hogescholen en universiteiten in Nederland kun je het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) raadplegen. Dit register wordt ook bijgehouden door DUO.

Hoe weet je of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is?

Alle erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Een plaats in dit register is alleen mogelijk na goedkeuring door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Als de NVAO een opleiding goedkeurt, krijgt deze een officieel keurmerk.

Erkenning van opleidingen door de NVAO

Opleidingen ontvangen een keurmerk wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de kwaliteit van de opleiding heeft bevestigd. Na een periode van 6 jaar beoordeelt de NVAO opnieuw de kwaliteit van de opleiding. Als de kwaliteit niet meer aan de eisen voldoet, kan de erkenning worden ingetrokken. Niet-erkende opleidingen hebben geen bevoegdheid om officiële diploma’s uit te reiken.

Het komt voor dat sommige instellingen zich als universiteit of hogeschool presenteren, ook al zijn ze niet wettelijk erkend. Tevens kan een particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.

Soorten erkende opleidingen in het hoger onderwijs

Er zijn twee soorten erkende onderwijsinstellingen:

Niet-erkende opleidingen volgen

Indien een opleiding niet erkend is, heeft dit gevolgen voor jouw diploma, titel en studiefinanciering:

Erkende opleidingen verifiëren

Je kunt controleren of een opleiding in het hoger onderwijs erkend is door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) te raadplegen en bij de NVAO te informeren.

Je vindt informatie over erkende hogeronderwijsopleidingen in:

Toezicht op het hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel van de NVAO. Tevens controleert de Onderwijsinspectie of universiteiten en hogescholen zich aan de wettelijke regels houden. Voor meer informatie over accreditatie en toezicht kun je terecht bij “Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt?”

Met welke diploma’s kun je naar de universiteit of hogeschool?

Met een havo diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kun je ervoor kiezen om een opleiding te volgen aan een hogeschool. Voor toelating tot een universiteit heb je een vwo-diploma of een propedeuse (eerste jaar) van een hbo-opleiding nodig.

Aanvullende eisen

Naast de diploma-eisen kunnen sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen hebben. Zo kan het vereist zijn dat een specifiek profiel deel uitmaakte van je vooropleidingsexamen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. De hogeschool of universiteit verstrekt informatie over de specifieke vooropleidingseisen.

Toelating zonder vooropleiding

Voor bepaalde hbo-opleidingen moet je naast een diploma ook over specifieke vaardigheden beschikken. Als onderdeel van de toelating kan dit bijvoorbeeld een auditie (proefoptreden) of een toelatingstest zijn, of het indienen van een portfolio.

In situaties waarin je niet beschikt over de juiste vooropleiding, kan een hogeschool of universiteit je toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dit is mogelijk als je 21 jaar of ouder bent. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld of je kennisniveau voldoende is om de studie te volgen.

Bij kunstopleidingen geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar niet altijd voor een toelatingsonderzoek. Deelname hieraan wordt bepaald door het bestuur van de universiteit of hbo-instelling.

De specifieke eisen voor het toelatingsonderzoek zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER), die wordt uitgegeven door de betreffende onderwijsinstelling. Deze regeling biedt informatie over de studie, tentamens en examens. Voor meer details kun je terecht bij de hogeschool of universiteit.

Buitenlands diploma

Voor personen met een buitenlands diploma of een ander Nederlands diploma geldt dat je bij de opleiding van je keuze informatie moet inwinnen over de mogelijkheden voor toelating.

Indien je beschikt over een havo diploma of vwo-diploma van voor 2007, is toelating tot het hoger onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Deze diploma’s zijn gebaseerd op vakkenpakketten, terwijl hogescholen en universiteiten hun programma’s afstemmen op profielen in het voortgezet onderwijs. De beslissing of je met een oud diploma toegelaten wordt tot een opleiding ligt bij de betreffende hogeschool of universiteit.

Bij de Open Universiteit gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je jezelf aanmelden voor een bacheloropleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn erkend.

Vrijstelling

Je kunt ook vrijstelling krijgen van toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten als je:

Voor het aanvragen van vrijstelling dien je contact op te nemen met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wilt volgen.