Heb je recht op extra studiefinanciering als je studeert met een beperking of chronische ziekte?

Als je door een lichamelijke beperking of chronische ziekte studievertraging oploopt, bestaat de mogelijkheid dat je extra studiefinanciering kunt krijgen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een Wajong Uitkering of een studietoelage van de gemeente.

Verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, studiefinanciering en diploma

Indien je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of chronische ziekte, zijn er diverse voorzieningen beschikbaar. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je informatie over:

  1. Verlenging van de prestatiebeurs
  2. Verlenging van de diplomatermijn
  3. Omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  4. Nieuwe financiering voor een andere studie

Meld studievertraging snel

Wanneer je studievertraging oploopt, is het van belang dit zo snel mogelijk te melden bij jouw studentendecaan. De decaan of begeleider kan je bijstaan in het beperken of inhalen van de studievertraging.

Wajong

Als je door jouw beperking of ziekte niet meer kunt studeren of werken en je in aanmerking komt voor Wajong, kun je de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzoeken om jouw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Studietoeslag bij onmogelijkheid tot werken naast studie

Indien je wel kunt studeren, maar door jouw beperking niet meer kunt werken naast je studie en studiefinanciering ontvangt, kun je bij de gemeente waar je woont een studietoeslag aanvragen. Het is echter niet mogelijk om zowel studietoeslag als een Wajonguitkering te ontvangen.

Financiële ondersteuning via school of universiteit bij studievertraging

Indien je studievertraging oploopt en recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering, kun je bij jouw school of universiteit vragen om financiële ondersteuning. Dit kan via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Jouw school of universiteit kan je informeren over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Hiervoor kun je terecht bij jouw decaan of studieadviseur.

Heb je recht op studiefinanciering als je gaat studeren in het buitenland?

Wanneer je een volledige opleiding in het buitenland volgt, kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering vanuit Nederland. Natuurlijk dien je wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Je kunt op de website van Nederlandwereldwijd meer informatie vinden over de mogelijkheid van studiefinanciering wanneer je van plan bent om in het buitenland te gaan studeren.

Komen werkgevers in aanmerking voor subsidie als ze een leerplek aanbieden?

Ja, erkende leerbedrijven kunnen subsidie ontvangen als ze een leerplek aanbieden. Deze subsidie wordt verstrekt via de Subsidieregeling praktijkleren. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de kosten voor begeleiding van leerlingen en studenten. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2014 en loopt tot en met 31 december 2023.

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren?

De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel om werkgevers aan te moedigen om praktijk- en werkleerplekken aan te bieden. Jaarlijks wordt er €205 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidie, die maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplek bedraagt, is bedoeld om de kosten te dekken die werkgevers maken voor de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten, evenals de loon- of begeleidingskosten.

Voor wie is de Subsidieregeling praktijkleren bedoeld?

Deze regeling is bedoeld om de volgende groepen te ondersteunen:

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze begeleiding bieden aan:

Voor gedetailleerde voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe vraag je de subsidie aan?

Bedrijven kunnen de subsidie voor leerplekken aanvragen bij de RVO, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling.

Vervanging van Afdrachtvermindering onderwijs

De Subsidieregeling praktijkleren heeft de eerdere Afdrachtvermindering onderwijs vervangen. De Belastingdienst blijft echter controleren of de Afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 correct is toegepast.

Kom ik als student in aanmerking voor financiële ondersteuning vanwege de gestegen energieprijzen?

Als je te maken krijgt met ernstige financiële problemen of dreigt te krijgen door de aanzienlijke stijging van energieprijzen, kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Deze ondersteuning vraag je individueel aan via bijzondere bijstand bij de gemeente waar je bent ingeschreven. De hoogte van de financiële hulp hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Voorwaarden voor recht op tegemoetkoming in energiekosten

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor de kosten van energie, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

Let op: Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen. De toekenning van bijzondere bijstand is afhankelijk van de beleidsregels van de betreffende gemeente.

Aanvragen van een tegemoetkoming in energiekosten

Je kunt individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. De gemeente beslist of je financiële ondersteuning krijgt en wat de hoogte daarvan is. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Uitbetaling van de tegemoetkoming in energiekosten

De gemeente bepaalt wanneer en hoe de tegemoetkoming wordt uitbetaald. Dit kan in één keer gebeuren, maar ook over meerdere betalingen worden verspreid.

Geen invloed op toeslagen

Het ontvangen van deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Wat kost een associate degree-opleiding en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Voor een associate degree-opleiding zijn er kosten in de vorm van wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het specifieke collegegeld dat je moet betalen, hangt af van jouw situatie. Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen via het Rijk.

Kosten

Kosten voor een associate degree-opleiding zonder eerdere bachelor- of master titel

Wanneer je nog geen bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, geldt het wettelijk collegegeld voor de associate degree-opleiding.

Indien je na het behalen van een associate degree-opleiding een bacheloropleiding gaat volgen, betaal je het wettelijk collegegeld voor die opleiding. Voor een eventuele masteropleiding na de bachelor geldt ook het wettelijk collegegeld.

Kosten voor een associate degree-opleiding na eerdere studie in het hoger onderwijs

Als je een associate degree-opleiding gaat doen na het voltooien van een andere associate degree, bachelor- of masteropleiding, betaal je instellingscollegegeld. Het is echter belangrijk om op te merken dat als dit de eerste keer is dat je een opleiding in onderwijs of gezondheidszorg volgt, het wettelijk collegegeld van toepassing is, mits je aan de overige voorwaarden voldoet.

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering tot de leeftijd van 30 jaar

Als je jonger bent dan 30 jaar en de associate degree-opleiding jouw eerste hoger onderwijsopleiding is, kun je studiefinanciering aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor verschillende financiële ondersteuningen, waaronder een reisvoorziening, aanvullende beurs en voordelige lening mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet tot de leeftijd van 55 jaar

Indien je nog geen 55 jaar bent, kun je mogelijk gebruikmaken van het levenslange krediet. Hierbij kun je per jaar maximaal vijf keer het bedrag van het wettelijk collegegeld lenen.

Kom jij in aanmerking voor een lerarenbeurs?

Ben je een leraar en wil je verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Dan is het mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen voor een bachelor- of masteropleiding. Uiteraard dien je te voldoen aan specifieke criteria.

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Om in aanmerking te komen voor de beurs dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. In het basis- en voortgezet onderwijs is de lerarenbeurs beschikbaar voor leraren met een geldige onderwijsbevoegdheid. Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dit voor leraren die voldoen aan de bekwaamheidseisen. In het hoger beroepsonderwijs is de beurs beschikbaar voor leraren met ten minste een bachelor diploma. Bovendien kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers in aanmerking komen voor een lerarenbeurs.

De specifieke voorwaarden voor de lerarenbeurs zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De beurs als vergoeding voor collegegeld en studieverlof

De lerarenbeurs bestaat uit twee subsidies of vergoedingen:

Studieverlof

Studieverlof voor een masteropleiding

Voor het volgen van een masteropleiding worden studieverlof toegekend:

Studieverlof voor een bacheloropleiding, premaster of schakelprogramma

Voor een bacheloropleiding, premaster of schakelprogramma krijg je maximaal 4 uur studieverlof per week, ongeacht de onderwijssector waarin je werkzaam bent.

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

De lerarenbeurs mag eveneens worden gebruikt voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding dient echter een vergelijkbaar niveau te hebben als de Nederlandse opleidingen. Het Nederlands instituut voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) beoordeelt deze gelijkwaardigheid en geeft vervolgens advies aan DUO.

Aanvragen van de lerarenbeurs

Je kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO. Dit is mogelijk vanaf 1 april, 18:00 uur, tot en met 15 mei.

Voor de aanvraag is een DigiD met sms-controle vereist. Het aanvragen van DigiD kan enkele dagen in beslag nemen, dus het is raadzaam om dit op tijd te regelen.

Uiterlijk eind juni ontvang je bericht of je in aanmerking komt voor de beurs.

Welke mogelijkheden zijn er voor studiefinanciering als je een lerarenopleiding wilt volgen?

Wanneer je van plan bent om een lerarenopleiding te gaan volgen, zijn er diverse opties om je studie te financieren. Welke vorm van studiefinanciering voor jou van toepassing is, hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Studiefinanciering voor lerarenopleiding

Voor studenten die een lerarenopleiding willen volgen, is er studiefinanciering beschikbaar. Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan de criteria voor studiefinanciering.

Extra jaar studiefinanciering voor potentiële leraren

Indien je een opleiding aan een hogeschool of universiteit hebt afgerond en daarna een lerarenopleiding gaat volgen, kun je mogelijk recht hebben op een extra jaar studiefinanciering. Dit geldt voor zowel universitaire lerarenopleidingen als verkorte lerarenopleidingen (kopopleidingen). Om voor deze beurs in aanmerking te komen, dien je eerst een opleiding in het hoger onderwijs te hebben voltooid.

Tegemoetkoming studiekosten voor leraren

Indien je geen recht hebt op studiefinanciering, bestaat de kans dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in studiekosten en lesgeld. Deze tegemoetkoming voor leraren hoef je niet terug te betalen, aangezien het een gift is. De voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming kun je nalezen op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Tegemoetkoming studiekosten voor zij-instromers in de lerarenopleiding

Wanneer je via een zij-instroomtraject binnen twee jaar je onderwijsbevoegdheid wilt behalen, kan de onderwijsinstelling een zij-instroom subsidie voor je aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten van een geschiktheidsonderzoek, scholing, begeleiding en studieverlof.

Daarnaast kun je, als je al in het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid, in aanmerking komen voor een lerarenbeurs. Met deze beurs kun je een bachelor- of masteropleiding volgen om je professionaliteit verder te ontwikkelen.

Bijkomend kunnen er nog andere subsidies beschikbaar zijn voor leraren. Op de website leraar.nl kun je nagaan of je in aanmerking komt voor specifieke regelingen.

Hoeveel mag je naast je studiefinanciering bijverdienen?

Vanaf 2020 is er geen beperking meer op het bedrag dat studenten mogen bijverdienen. Er geldt geen specifieke bijverdiengrens.

Bijverdienen voor 2020

De informatie over de toegestane bijverdiensten voor studenten is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Terugbetaling bij teveel verdiend geld

Indien je naast je studiefinanciering teveel hebt verdiend en je hebt je studiefinanciering niet (tijdig) stopgezet, dien je het bedrag dat boven de voormalige bijverdiengrens valt terug te betalen aan DUO. Het terug te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat je aan studiefinanciering hebt ontvangen. Dit omvat onder andere de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Er zijn verschillende situaties waarin je minder collegegeld hoeft te betalen, of zelfs collegegeld kunt terugkrijgen:

Als je later in het studiejaar met je studie begint, betaal je collegegeld naar rato van het aantal maanden waarin je ingeschreven staat.

Wanneer je besluit om tijdens het studiejaar met je opleiding te stoppen, kun je collegegeld terugvragen.

Bij aanvang van je eerste bacheloropleiding (of associate degree) betaal je de helft van het collegegeld in het eerste jaar.

Voor lerarenopleidingen geldt een extra jaar van halvering van het collegegeld, zowel in het eerste als het tweede jaar.

Terugbetaling na behalen diploma (met getuigschrift)

Na het behalen van je diploma kun je 1/12e deel van het collegegeld terugkrijgen voor elke maand waarin je eerder bent gestopt voor het einde van het collegejaar.

Tijdelijk of voortijdig stoppen met studie

Indien je je uitschrijft tijdens het studiejaar, kun je collegegeld terugvragen. Per maand dat je eerder bent gestopt, krijg je 1/12e deel van het collegegeld terug. In juli en augustus wordt geen terugbetaling gedaan.

Vrijstelling van collegegeld

Wanneer je meerdere studies tegelijkertijd volgt, kun je vrijstelling aanvragen voor het collegegeld van de studie met het hoogste tarief. De details kun je vinden in het studentenstatuut van je onderwijsinstelling.

Overlijden van de student

Bij het overlijden van een student wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e van het betaalde collegegeld terugbetaald. Informatie hierover is verkrijgbaar bij je universiteit of hogeschool.

Hoe dien je een verzoek in voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Als je in aanmerking komt voor vermindering, terugbetaling, of vrijstelling van collegegeld, kun je een verzoek indienen bij het bestuur van je universiteit of hogeschool. Voor meer informatie over de specifieke regelingen kun je contact opnemen met je onderwijsinstelling.