Wat is de functie van de onderwijsconsulent in het (speciaal) onderwijs?

De onderwijsconsulent staat je bij in het vinden van een geschikte school voor jouw kind. Deze consulenten zijn onafhankelijke experts met expertise en ervaring in het onderwijs aan kinderen met beperkingen, ziekten of stoornissen. Ze bieden tevens hulp wanneer je het oneens bent met een beslissing van de school.

Hulp bij schoolselectie

Indien het samenwerkingsverband je niet kan helpen bij het vinden van een school, kun je een beroep doen op een onderwijsconsulent. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor het advies en de bemiddeling die zij bieden.

Ondersteuning binnen de school

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen bijstaan in de volgende situaties:

  1. De leerling is al meer dan 4 weken thuis zonder uitzicht op een onderwijsplaats, bijvoorbeeld door een schorsing.
  2. Er is extra ondersteuning of begeleiding vereist voor een leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte.
  3. Hulp is noodzakelijk bij het opstellen van het onderwijsprogramma voor een leerling.

Voorwaarden om hulp van een onderwijsconsulent te vragen

Voordat je de hulp van een onderwijsconsulent inschakelt, dienen de volgende stappen te zijn genomen:

  1. Er moet een gesprek hebben plaatsgevonden met de leerkracht of de schoolleiding.
  2. Er moet contact zijn geweest met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Zijn schoolboeken kosteloos voor leerlingen met een visuele beperking?

Aangepaste schoolboeken worden kosteloos verstrekt aan leerlingen met een visuele beperking, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan gesproken schoolboeken, brailleboeken, vergrote teksten en voelbare illustraties.

Verhuur van aangepaste schoolboeken

Scholen kunnen aangepaste schoolboeken huren voor jouw kind. In overleg met de school kun je ook zelf de aangepaste boeken bestellen, waarvan de kosten via de school vergoed kunnen worden. De aangepaste schoolboeken worden aangeboden door Dedicon. Indien jouw kind blind of slechtziend is en in een instelling verblijft, worden de aangepaste materialen kosteloos verstrekt door de instelling.

Kosten van aangepaste schoolboeken

Dedicon ontvangt financiering van de overheid voor de productie van aangepaste schoolboeken. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor scholen beperkt blijven. Scholen betalen een geringe bijdrage per leerling voor elke gehuurde titel gedurende een schooljaar. Dit bedrag dient ter dekking van de materiaal- en verzendkosten. De betaling voor de aangepaste schoolboeken wordt gedaan met het geld dat scholen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen voor reguliere schoolboeken. Voor ouders zijn er geen eigen kosten verbonden aan deze aangepaste materialen.

Krijgt jouw kind leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer wordt geboden wanneer jouw kind niet zelfstandig naar school kan reizen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, een handicap, of gedragsproblemen. Soms kan jouw kind ook in aanmerking komen als de school ver weg is. De gemeente beoordeelt of jouw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Je dient het leerlingenvervoer ook aan te vragen bij jouw gemeente.

Vervoer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs volgen, kunnen eveneens gebruikmaken van leerlingenvervoer. Dit geldt echter alleen als ze vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De gemeente evalueert per individuele leerling of leerlingenvervoer noodzakelijk is.

Aanvraag voor leerlingenvervoer bij de gemeente

Het aanvragen van leerlingenvervoer dien je te doen bij jouw gemeente. Voor elk schooljaar moet je een nieuwe aanvraag indienen. Voor andere vragen met betrekking tot leerlingenvervoer kun je ook bij jouw gemeente terecht.

Ontvangen leerlingen met een handicap extra onderwijsfaciliteiten?

Soms kan een leerling extra onderwijsfaciliteiten verkrijgen, zoals aangepaste software. Deze faciliteiten zijn bedoeld om het leerproces te vergemakkelijken voor leerlingen die belemmeringen ervaren.

Voorbeelden van onderwijsfaciliteiten

Enkele voorbeelden van onderwijsfaciliteiten zijn onder andere:

Al deze faciliteiten zijn opgenomen in de Regeling onderwijsfaciliteiten voor jongeren met een handicap.

Voorwaarden voor onderwijsfaciliteiten

Om in aanmerking te komen voor onderwijsfaciliteiten dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

Aanvragen van onderwijsfaciliteiten

Het is mogelijk om digitale ondersteuning voor onderwijs aan te vragen bij het UWV. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

Voor leerlingenvervoer in het basis- en voortgezet onderwijs dien je een aanvraag in bij je gemeente. Een vergoeding voor vervoer in het hoger onderwijs vraag je aan bij het UWV.