Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een officieel document in Nederland dat aangeeft dat een leerling recht heeft op speciaal onderwijs of extra ondersteuning in het reguliere onderwijs. Een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband passend onderwijs in de regio waar de leerling woont. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de juiste onderwijsondersteuning ontvangen die past bij hun behoeften.

Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot TLV’s.

Aanvraagproces

Ouders of verzorgers kunnen een TLV-aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband passend onderwijs als ze van mening zijn dat hun kind speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. De aanvraag moet goed worden onderbouwd met bewijs en documentatie van de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Onderzoek en beoordeling

Het samenwerkingsverband zal de aanvraag onderzoeken en beoordelen. Dit omvat vaak het verzamelen van medische en psychologische verslagen en het beoordelen van de onderwijsbehoeften van het kind.

Besluitvorming

Op basis van het onderzoek en de beoordeling neemt het samenwerkingsverband een besluit over de toekenning van een TLV. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een TLV afgegeven.

Soorten TLV’s

Er zijn verschillende soorten TLV’s, afhankelijk van de aard van de onderwijsondersteuning die de leerling nodig heeft. Zo zijn er TLV’s voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), en praktijkonderwijs (PRO), afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van het kind.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Samen met de TLV wordt er een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit is een plan dat beschrijft welke doelen de leerling zal nastreven en welke ondersteuning en diensten worden geboden.

Inschrijving bij de juiste school

Met de TLV kunnen ouders hun kind inschrijven bij een school die gespecialiseerd is in het type onderwijs dat het beste past bij de behoeften van hun kind. Dit kan een speciale school zijn of een reguliere school met extra ondersteuning.

Het verkrijgen van een TLV is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de juiste onderwijsondersteuning en -diensten krijgen. Het proces is bedoeld om ervoor te zorgen dat de toewijzing van speciaal onderwijsplaatsen eerlijk en zorgvuldig wordt beoordeeld op basis van de behoeften van de individuele leerlingen.

Hoe lang mag jouw kind speciaal onderwijs volgen?

De minimumleeftijd waarop scholen jouw kind mogen toelaten tot het speciaal onderwijs is 4 jaar. Voor dove of slechthorende kinderen geldt een minimumleeftijd van 3 jaar. Jouw kind moet het voortgezet speciaal onderwijs verlaten uiterlijk wanneer het 20 jaar is. Soms is er echter mogelijkheid tot ontheffing van deze leeftijdsgrens.

Ontheffing van de minimale leeftijd voor speciaal onderwijs

In bepaalde situaties kan de Inspectie van het Onderwijs toestaan dat een school jouw kind op een jongere leeftijd toelaat. Dit gebeurt alleen als dit in het belang van jouw kind is.

Ontheffing van de maximale leeftijd voor speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie kan ook ontheffing verlenen van de maximale leeftijdsgrens. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren zodat een leerling zijn of haar opleiding kan voltooien. Het kan ook zijn omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In beide gevallen verleent de inspectie de ontheffing altijd voor maximaal 1 jaar.

Per geval bekijkt de inspectie of een ontheffing mogelijk is.

Aanvragen van ontheffing van de leeftijdsgrens

Je kunt de ontheffing aanvragen bij de school waar je jouw kind wilt inschrijven. Dit kan ook bij de school waar jouw kind al staat ingeschreven. De school zal vervolgens contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs. Meer informatie over de aanvraag kan door de school worden verstrekt.

Welke richtingen kan je volgen in het voortgezet speciaal onderwijs?

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn er drie richtingen die uitstroomprofielen worden genoemd. Deze profielen worden opgesteld door vso-scholen en sluiten aan bij de toekomstplannen van elke individuele leerling. Hierdoor wordt het onderwijs afgestemd op de beoogde uitstroombestemming. Binnen elk profiel zijn er specifieke doelen die nagestreefd worden.

Vervolgonderwijs uitstroomprofiel 

Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting in staat zijn om een diploma te behalen. Dit profiel bereidt hen voor op het behalen van een diploma in het vmbo, havo of vwo. Het behalen van dit diploma is essentieel voor verdere vervolgstudies, zoals in het mbo.

Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel 

Leerlingen die zich bevinden in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht worden voorbereid op een toekomstige baan binnen de (beschermde) arbeidsmarkt. Dit profiel is van toepassing op leerlingen die naar verwachting geen diploma zullen behalen. Tijdens de opleiding ligt de nadruk steeds meer op het ontwikkelen van beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden. Een verplichte stage maakt deel uit van dit traject. Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangen alle leerlingen binnen dit profiel een schooldiploma en een overgangsdocument. Deze documenten bevatten informatie over de gevolgde vakken, de stages en de benodigde ondersteuning voor verdere stappen richting de arbeidsmarkt.

Dagbesteding uitstroomprofiel 

Het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op leerlingen die zich zullen gaan richten op arbeidsgerelateerde of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten. Dit profiel is vooral bedoeld voor leerlingen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, die niet zelfstandig kunnen werken, zelfs niet binnen aangepaste werkomgevingen.

Het onderwijs binnen dit profiel heeft als doel om de leerlingen zelfredzaam te maken, zowel thuis als binnen mogelijke toekomstige dagbestedingen. De kerndoelen sluiten aan bij die van het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Na het voltooien van de opleiding ontvangen leerlingen binnen dit profiel een officieel schooldiploma. Hierop zijn de gevolgde vakken en stageplaatsen vermeld. Ook krijgen ze een overgangsdocument mee waarin hun benodigde ondersteuning wordt beschreven. Dit document ondersteunt hen bij hun verdere stappen na het vso.

Kan een school voor speciaal onderwijs een kind schorsen of van school sturen?

Scholen die speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden, hebben de bevoegdheid om jouw kind te schorsen of van school te sturen. Deze maatregel kan bijvoorbeeld worden genomen als jouw kind zich ernstig heeft misdragen. Als de school besluit tot uitschrijving, moet er echter wel een andere school zijn die bereid is jouw kind toe te laten.

Schorsing: schoolbeslissing

Wanneer de school besluit om jouw kind te schorsen, zal jouw kind tijdelijk de toegang tot de school of bepaalde lessen worden ontzegd. Het schoolbestuur heeft de autonomie om te bepalen wanneer een schorsing wordt toegepast. Er zijn geen specifieke wettelijke voorschriften op dit gebied. Veel scholen hebben echter wel een protocol of reglement voor beloningen en straffen, dat je kunt raadplegen in de schoolgids.

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs mag een leerling maximaal één week schorsen. De school moet schriftelijk motiveren waarom deze schorsing wordt opgelegd. Als de schorsing langer dan één dag duurt, is de school verplicht dit te melden bij de Onderwijsinspectie.

Bezwaar tegen schorsing

Als je van mening bent dat de school ten onrechte tot schorsing heeft besloten, heb je het recht om bezwaar aan te tekenen. De procedures zijn als volgt:

Openbare school

Bij een openbare school kun je bezwaar maken tegen de schorsing bij het schoolbestuur. Als het schoolbestuur je bezwaar afwijst, kun je naar de bestuursrechter stappen.

Bijzondere school

Bij een bijzondere school (bijvoorbeeld rooms-katholiek, protestants-christelijk, islamitisch) kun je de zaak voorleggen aan de civiele rechter.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen over de schorsing. Informatie over de klachtenregeling van de school van jouw kind vind je in de schoolgids.

Uitschrijving van school

Een leerling mag alleen van school worden gestuurd als er een passende alternatieve plek is gevonden. Dit geldt niet voor leerlingen die op een instelling zitten voor cluster 1 of 2 (leerlingen met visuele of auditieve beperkingen). In deze gevallen mag de school een leerling pas verwijderen nadat gedurende 8 weken tevergeefs is gezocht naar een geschikte plek op een andere school.

Bezwaar maken tegen uitschrijving

Als de school besluit jouw kind uit te schrijven, kun je contact opnemen met een onderwijsconsulent. Als er geen oplossing wordt bereikt, kun je schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst van het besluit gebeuren. Het schoolbestuur zal binnen 4 weken een beslissing nemen over jouw bezwaar.

Als het schoolbestuur vasthoudt aan de beslissing, kun je een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Als de school haar besluit handhaaft, kun je de zaak voorleggen aan de rechter. Voor openbare scholen is dit de bestuursrechter, terwijl je bij een bijzondere school naar de civiele rechter kunt stappen.