Heb je recht op extra studiefinanciering als je studeert met een beperking of chronische ziekte?

Als je door een lichamelijke beperking of chronische ziekte studievertraging oploopt, bestaat de mogelijkheid dat je extra studiefinanciering kunt krijgen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op een Wajong Uitkering of een studietoelage van de gemeente.

Verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, studiefinanciering en diploma

Indien je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of chronische ziekte, zijn er diverse voorzieningen beschikbaar. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je informatie over:

 1. Verlenging van de prestatiebeurs
 2. Verlenging van de diplomatermijn
 3. Omzetting van de prestatiebeurs in een gift
 4. Nieuwe financiering voor een andere studie

Meld studievertraging snel

Wanneer je studievertraging oploopt, is het van belang dit zo snel mogelijk te melden bij jouw studentendecaan. De decaan of begeleider kan je bijstaan in het beperken of inhalen van de studievertraging.

Wajong

Als je door jouw beperking of ziekte niet meer kunt studeren of werken en je in aanmerking komt voor Wajong, kun je de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzoeken om jouw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Studietoeslag bij onmogelijkheid tot werken naast studie

Indien je wel kunt studeren, maar door jouw beperking niet meer kunt werken naast je studie en studiefinanciering ontvangt, kun je bij de gemeente waar je woont een studietoeslag aanvragen. Het is echter niet mogelijk om zowel studietoeslag als een Wajonguitkering te ontvangen.

Financiële ondersteuning via school of universiteit bij studievertraging

Indien je studievertraging oploopt en recht hebt of hebt gehad op studiefinanciering, kun je bij jouw school of universiteit vragen om financiële ondersteuning. Dit kan via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Jouw school of universiteit kan je informeren over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Hiervoor kun je terecht bij jouw decaan of studieadviseur.

Heb je recht op studiefinanciering als je gaat studeren in het buitenland?

Wanneer je een volledige opleiding in het buitenland volgt, kom je mogelijk in aanmerking voor studiefinanciering vanuit Nederland. Natuurlijk dien je wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Je kunt op de website van Nederlandwereldwijd meer informatie vinden over de mogelijkheid van studiefinanciering wanneer je van plan bent om in het buitenland te gaan studeren.

Komen werkgevers in aanmerking voor subsidie als ze een leerplek aanbieden?

Ja, erkende leerbedrijven kunnen subsidie ontvangen als ze een leerplek aanbieden. Deze subsidie wordt verstrekt via de Subsidieregeling praktijkleren. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de kosten voor begeleiding van leerlingen en studenten. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2014 en loopt tot en met 31 december 2023.

Wat is de Subsidieregeling praktijkleren?

De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel om werkgevers aan te moedigen om praktijk- en werkleerplekken aan te bieden. Jaarlijks wordt er €205 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidie, die maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplek bedraagt, is bedoeld om de kosten te dekken die werkgevers maken voor de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten, evenals de loon- of begeleidingskosten.

Voor wie is de Subsidieregeling praktijkleren bedoeld?

Deze regeling is bedoeld om de volgende groepen te ondersteunen:

Welke leerlingen en studenten komen in aanmerking?

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze begeleiding bieden aan:

Voor gedetailleerde voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hoe vraag je de subsidie aan?

Bedrijven kunnen de subsidie voor leerplekken aanvragen bij de RVO, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling.

Vervanging van Afdrachtvermindering onderwijs

De Subsidieregeling praktijkleren heeft de eerdere Afdrachtvermindering onderwijs vervangen. De Belastingdienst blijft echter controleren of de Afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 correct is toegepast.

Kom ik als student in aanmerking voor financiële ondersteuning vanwege de gestegen energieprijzen?

Als je te maken krijgt met ernstige financiële problemen of dreigt te krijgen door de aanzienlijke stijging van energieprijzen, kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Deze ondersteuning vraag je individueel aan via bijzondere bijstand bij de gemeente waar je bent ingeschreven. De hoogte van de financiële hulp hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Voorwaarden voor recht op tegemoetkoming in energiekosten

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor de kosten van energie, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

Let op: Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen. De toekenning van bijzondere bijstand is afhankelijk van de beleidsregels van de betreffende gemeente.

Aanvragen van een tegemoetkoming in energiekosten

Je kunt individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. De gemeente beslist of je financiële ondersteuning krijgt en wat de hoogte daarvan is. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Uitbetaling van de tegemoetkoming in energiekosten

De gemeente bepaalt wanneer en hoe de tegemoetkoming wordt uitbetaald. Dit kan in één keer gebeuren, maar ook over meerdere betalingen worden verspreid.

Geen invloed op toeslagen

Het ontvangen van deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Wat kost een associate degree-opleiding en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Voor een associate degree-opleiding zijn er kosten in de vorm van wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Het specifieke collegegeld dat je moet betalen, hangt af van jouw situatie. Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen via het Rijk.

Kosten

Kosten voor een associate degree-opleiding zonder eerdere bachelor- of master titel

Wanneer je nog geen bachelor- of masteropleiding hebt afgerond, geldt het wettelijk collegegeld voor de associate degree-opleiding.

Indien je na het behalen van een associate degree-opleiding een bacheloropleiding gaat volgen, betaal je het wettelijk collegegeld voor die opleiding. Voor een eventuele masteropleiding na de bachelor geldt ook het wettelijk collegegeld.

Kosten voor een associate degree-opleiding na eerdere studie in het hoger onderwijs

Als je een associate degree-opleiding gaat doen na het voltooien van een andere associate degree, bachelor- of masteropleiding, betaal je instellingscollegegeld. Het is echter belangrijk om op te merken dat als dit de eerste keer is dat je een opleiding in onderwijs of gezondheidszorg volgt, het wettelijk collegegeld van toepassing is, mits je aan de overige voorwaarden voldoet.

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering tot de leeftijd van 30 jaar

Als je jonger bent dan 30 jaar en de associate degree-opleiding jouw eerste hoger onderwijsopleiding is, kun je studiefinanciering aanvragen. Hiermee kom je in aanmerking voor verschillende financiële ondersteuningen, waaronder een reisvoorziening, aanvullende beurs en voordelige lening mogelijkheden.

Levenlanglerenkrediet tot de leeftijd van 55 jaar

Indien je nog geen 55 jaar bent, kun je mogelijk gebruikmaken van het levenslange krediet. Hierbij kun je per jaar maximaal vijf keer het bedrag van het wettelijk collegegeld lenen.

Wanneer heb jij recht op halvering van het collegegeld aan een hogeschool of universiteit?

Als je voor de allereerste keer begint aan een opleiding aan een hogeschool of universiteit, betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Als je van plan bent een lerarenopleiding te volgen, geldt deze halvering ook voor het tweede studiejaar. Maar let op, je komt alleen in aanmerking voor deze verlaging als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De introductie van de collegegeld halvering vond plaats in het studiejaar 2018-2019. Echter, vanaf het studiejaar 2024-2025 (vanaf 1 september 2024) wordt deze halvering stopgezet.

Voorwaarden en duur van de collegegeld halvering

Je hebt recht op de halvering van het collegegeld onder de volgende voorwaarden:

 1. Start je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan betaal je in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Voor masteropleidingen geldt deze verlaging niet. Wel geldt er een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 2. Ben je klaar met een mbo-opleiding en ga je beginnen aan een hbo-opleiding? Ook dan heb je recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
 3. Let op, deze collegegeld halvering is alleen van toepassing op studies aan erkende hogescholen of universiteiten die door de overheid gefinancierd worden. Bij particuliere onderwijsinstellingen geldt deze regeling niet.
 4. Als je instellingscollegegeld betaalt, kom je niet in aanmerking voor de halvering.
 5. Je mag niet eerder ingeschreven zijn geweest voor een opleiding in het hoger onderwijs. Als je wel ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, ontvang je geen korting. Hier geldt een uitzondering voor lerarenopleidingen.
 6. Zodra je begint met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, heb je gedurende 12 opeenvolgende maanden recht op de halvering. Dit blijft gelden, ook als je in die periode stopt met je studie of van opleiding verandert. Het is niet mogelijk om deze halvering uit te stellen of te pauzeren.

Halvering collegegeld bij lerarenopleidingen

Ga je een lerarenopleiding volgen? Dan heb je in totaal recht op 2 jaar halvering van het collegegeld. Er zijn verschillende situaties van toepassing:

 1. Begin je voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree aan een hogeschool of universiteit, en leidt deze opleiding tot een volledige onderwijsbevoegdheid? Dan betaal je gedurende de eerste 2 studiejaren de helft van het wettelijk collegegeld.
 2. Ben je na 1 september 2018 gestart met een andere opleiding en wil je later overstappen naar een lerarenopleiding? Ook dan heb je recht op het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 3. Deze regeling geldt eveneens voor leraren-masteropleidingen. Als je na 1 september 2018 eerst een niet-lerarenopleiding hebt gevolgd en vervolgens een leraren-masteropleiding gaat doen, krijg je ook het tweede jaar van de collegegeld halvering.
 4. Wanneer je naast een andere opleiding ook een lerarenopleiding volgt, betaal je slechts één keer het wettelijk collegegeld voor beide opleidingen. Hierdoor kom je niet in aanmerking voor de halvering in het tweede jaar. Deze maatregel is ingevoerd om misbruik van het verlaagde tarief te voorkomen. Er is één uitzondering: bij de Academische Pabo heb je wel recht op 2 jaar halvering van het collegegeld.

Lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Op de website van DUO kun je een overzicht vinden van alle lerarenopleidingen waarvoor de collegegeld halvering van toepassing is. Je kunt ook bij jouw onderwijsinstelling navragen of je in aanmerking komt voor collegegeld korting bij jouw opleiding.

Geen korting bij opleidingen met beperkte bevoegdheid

Er zijn opleidingen of onderdelen van opleidingen die bij afronding leiden tot een (beperkte) onderwijsbevoegdheid. Bij deze opleidingen krijg je geen korting op het collegegeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatieve minors, maar ook voor masteropleidingen waarbij je via een speciaal traject een (beperkte) bevoegdheid verwerft, terwijl de nadruk ligt op een andere opleiding.

Maximale korting op collegegeld bij kleinschalige opleidingen

Sta je op het punt om een kleinschalige opleiding te volgen? Houd er dan rekening mee dat hiervoor een hoger wettelijk collegegeldtarief geldt (maximaal 5 keer het reguliere voltijd collegegeldtarief). Echter, ook studenten die aan een kleinschalige opleiding beginnen hebben recht op korting op het collegegeld tijdens het eerste studiejaar. Deze korting bedraagt maximaal € 1.105, wat gelijkstaat aan de helft van het reguliere collegegeldtarief. Dit maximale kortingsbedrag geldt onder andere voor University Colleges en sommige hbo-opleidingen.

Stopzetten van de verlaagde collegegeld regeling vanaf het studiejaar 2024-2025

Het kabinet heeft besloten om vanaf het studiejaar 2024-2025 te stoppen met het verlagen van het collegegeld. Dit gaat in per 1 september 2024. Dit geldt voor:

 1. Studenten die vanaf 1 september 2024 zijn ingeschreven voor een opleiding.
 2. Studenten die vóór 1 september 2024 zijn ingeschreven, bijvoorbeeld voor een instroommoment in februari.

Als je op 1 september 2023 al ingeschreven stond voor een lerarenopleiding, heb je echter nog wel recht op het verlaagde collegegeldtarief in het tweede jaar van het studiejaar 2024-2025.

Vanaf het studiejaar 2025-2026 (vanaf 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagde collegegeldtarief.

Heb jij als buitenlandse student recht op studiefinanciering in Nederland?

Wanneer je buiten Nederland woont en van plan bent om te gaan studeren of stage te lopen in Nederland, is het afhankelijk van jouw situatie of je in aanmerking komt voor studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Het is belangrijk dat je in elk geval voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Op de website van Nederland Wereldwijd kun je informatie vinden over de vraag of je recht hebt op studiefinanciering wanneer je vanuit het buitenland in Nederland wilt gaan studeren.

Hoeveel mag je naast je studiefinanciering bijverdienen?

Vanaf 2020 is er geen beperking meer op het bedrag dat studenten mogen bijverdienen. Er geldt geen specifieke bijverdiengrens.

Bijverdienen voor 2020

De informatie over de toegestane bijverdiensten voor studenten is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Terugbetaling bij teveel verdiend geld

Indien je naast je studiefinanciering teveel hebt verdiend en je hebt je studiefinanciering niet (tijdig) stopgezet, dien je het bedrag dat boven de voormalige bijverdiengrens valt terug te betalen aan DUO. Het terug te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat je aan studiefinanciering hebt ontvangen. Dit omvat onder andere de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Er zijn verschillende situaties waarin je minder collegegeld hoeft te betalen, of zelfs collegegeld kunt terugkrijgen:

Als je later in het studiejaar met je studie begint, betaal je collegegeld naar rato van het aantal maanden waarin je ingeschreven staat.

Wanneer je besluit om tijdens het studiejaar met je opleiding te stoppen, kun je collegegeld terugvragen.

Bij aanvang van je eerste bacheloropleiding (of associate degree) betaal je de helft van het collegegeld in het eerste jaar.

Voor lerarenopleidingen geldt een extra jaar van halvering van het collegegeld, zowel in het eerste als het tweede jaar.

Terugbetaling na behalen diploma (met getuigschrift)

Na het behalen van je diploma kun je 1/12e deel van het collegegeld terugkrijgen voor elke maand waarin je eerder bent gestopt voor het einde van het collegejaar.

Tijdelijk of voortijdig stoppen met studie

Indien je je uitschrijft tijdens het studiejaar, kun je collegegeld terugvragen. Per maand dat je eerder bent gestopt, krijg je 1/12e deel van het collegegeld terug. In juli en augustus wordt geen terugbetaling gedaan.

Vrijstelling van collegegeld

Wanneer je meerdere studies tegelijkertijd volgt, kun je vrijstelling aanvragen voor het collegegeld van de studie met het hoogste tarief. De details kun je vinden in het studentenstatuut van je onderwijsinstelling.

Overlijden van de student

Bij het overlijden van een student wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e van het betaalde collegegeld terugbetaald. Informatie hierover is verkrijgbaar bij je universiteit of hogeschool.

Hoe dien je een verzoek in voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Als je in aanmerking komt voor vermindering, terugbetaling, of vrijstelling van collegegeld, kun je een verzoek indienen bij het bestuur van je universiteit of hogeschool. Voor meer informatie over de specifieke regelingen kun je contact opnemen met je onderwijsinstelling.