Is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht?

Nee, het is niet verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor extra activiteiten buiten de normale lessen op school. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen zijn. Het staat ouders vrij om te kiezen of ze wel of niet bijdragen, en hun kinderen hebben nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan deze activiteiten.

Ouderbijdrage voor schoolreisjes en sportdagen

Zowel basisscholen als middelbare scholen, zowel in regulier als speciaal onderwijs, kunnen extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma organiseren. Daarbij kunnen ze aan de ouders een ouderbijdrage vragen.

Voorbeelden van zulke extra activiteiten voor leerlingen zijn onder andere:

 1. Schoolreizen
 2. Gezamenlijke maaltijden met Kerstmis
 3. Bezoeken aan musea
 4. Sportdagen
 5. Hulp bij huiswerk of oefensessies voor examens
 6. Lessen in een vreemde taal, zoals Spaans
 7. Programma’s voor meertalig onderwijs
 8. Extra lessen in dans, cultuur, muziek, sport, taal of techniek

Informatie over het bedrag en het doel van de ouderbijdrage moet altijd worden vermeld in de schoolgids. Hierbij hoort:

 1. De hoogte van de ouderbijdrage
 2. Waarvoor welke extra activiteiten het geld wordt gebruikt
 3. De vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor extra activiteiten
 4. De verzekering dat leerlingen altijd kunnen deelnemen aan alle extra activiteiten, zelfs als hun ouders niet betalen
 5. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de bestemming van het geld.

Toegankelijkheid voor alle leerlingen

Bij alle extra activiteiten die door de school worden georganiseerd, moeten alle leerlingen de mogelijkheid hebben om deel te nemen, ongeacht of hun ouders een vrijwillige ouderbijdrage betalen. Scholen mogen geen vervangende activiteiten aanbieden aan leerlingen die niet betalen.

Hoe kun je als ouder betrokken zijn bij de school van je kind?

Er zijn verschillende manieren waarop je als ouder betrokken kunt zijn bij de school van je kind. In het basisonderwijs kun je bijvoorbeeld deelnemen aan schoolreisjes of leesouder worden. Op de middelbare school en het mbo kun je helpen bij studie- en beroepskeuze. Ook kun je deelnemen aan gesprekken over het schoolbeleid door lid te worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Ouderparticipatie op school varieert per onderwijstype:

Verwachtingen van de school

Scholen moeten duidelijk aangeven hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven. Van jou als ouder wordt verwacht dat je:

Lid worden van de medezeggenschapsraad (MR)

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleidskwesties zoals het schoolplan of het schoolreglement. Als je lid wilt worden van de MR, moet je gekozen worden. Het MR-reglement van de school beschrijft hoe de verkiezing verloopt.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels voor medezeggenschap.

Lid worden van de ouderraad

Veel basisscholen hebben naast een MR ook een ouderraad. In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over zaken die vooral voor ouders van belang zijn. Daarnaast kan de ouderraad de MR vragen om advies door te geven aan het schoolbestuur. Ouderraadsleden worden gekozen uit en door ouders. Ook mbo-scholen kunnen een ouderraad hebben.