Hoe lang moet een school de gemaakte examens bewaren?

Een school is verplicht om het werk van het centraal examen te bewaren gedurende minimaal 6 maanden na de bekendmaking van de uitslag. Dit geldt eveneens voor de bijbehorende cijferlijst en de opgaven die door de leerling zijn gebruikt. Voor schoolexamens geldt echter geen specifieke bewaartermijn.

Afwezigheid van bewaartermijn voor schoolexamens

Het al dan niet bewaren van gemaakte opgaven van schoolexamens, en de duur ervan, wordt door scholen zelf bepaald. Meestal creëert de school een examendossier waarin het volgende wordt opgeslagen:

  1. De resultaten van toetsen;
  2. Praktische opdrachten;
  3. Handelingsopdrachten;
  4. Werkstukken.

Toegang tot examenwerk

Leerlingen, ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om het werk voor het (centraal) examen en de cijferlijst op school in te zien. Hierbij moet echter een vertegenwoordiger van de school aanwezig zijn.

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier kun je een digitaal overzicht (uittreksel) van je diplomagegevens downloaden. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer je het originele diploma bent kwijtgeraakt door bijvoorbeeld brand of diefstal.

Digitaal versie van je diploma

De digitale versie heeft dezelfde juridische waarde als een origineel diploma of een gewaarmerkte kopie. Het betreft een officieel PDF-document dat wordt verstrekt door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Deze versie kun je bijvoorbeeld via e-mail naar een werkgever sturen, of gebruiken in andere situaties waarin je moet aantonen welke diploma’s je hebt behaald.

Controleren of je diploma in “Mijn diploma’s” staat

Met behulp van de Diplomahulp van DUO kun je nagaan of je diploma inderdaad in “Mijn diploma’s” is opgenomen. Het is wel belangrijk om te weten dat nog niet alle schooljaren in “Mijn diploma’s” zijn opgenomen.

Downloaden van een uittreksel uit “Mijn diploma’s”

Via “Mijn diploma’s” kun je kosteloos een uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Als het schooljaar waarin je je diploma hebt behaald in “Mijn diploma’s” beschikbaar is, kun je je diplomagegevens bekijken door in te loggen op “Mijn DUO”. Voor toegang heb je een DigiD met sms-verificatie nodig.

Toegang tot gegevens in “Mijn diploma’s”

Je hebt enkel toegang tot je eigen diplomagegevens. Een aantal overheidsinstanties kan je gegevens uit “Mijn diploma’s” gebruiken wanneer dit wettelijk noodzakelijk is. Daarnaast hebben scholen en onderwijsinstellingen beperkte toegang tot “Mijn diploma’s”. Wanneer een instelling of organisatie je gegevens heeft ingezien, wordt dit weergegeven binnen “Mijn diploma’s”.

Met welke diploma’s kun je naar de universiteit of hogeschool?

Met een havo diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kun je ervoor kiezen om een opleiding te volgen aan een hogeschool. Voor toelating tot een universiteit heb je een vwo-diploma of een propedeuse (eerste jaar) van een hbo-opleiding nodig.

Aanvullende eisen

Naast de diploma-eisen kunnen sommige opleidingen aanvullende toelatingseisen hebben. Zo kan het vereist zijn dat een specifiek profiel deel uitmaakte van je vooropleidingsexamen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. De hogeschool of universiteit verstrekt informatie over de specifieke vooropleidingseisen.

Toelating zonder vooropleiding

Voor bepaalde hbo-opleidingen moet je naast een diploma ook over specifieke vaardigheden beschikken. Als onderdeel van de toelating kan dit bijvoorbeeld een auditie (proefoptreden) of een toelatingstest zijn, of het indienen van een portfolio.

In situaties waarin je niet beschikt over de juiste vooropleiding, kan een hogeschool of universiteit je toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dit is mogelijk als je 21 jaar of ouder bent. Tijdens dit onderzoek wordt beoordeeld of je kennisniveau voldoende is om de studie te volgen.

Bij kunstopleidingen geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar niet altijd voor een toelatingsonderzoek. Deelname hieraan wordt bepaald door het bestuur van de universiteit of hbo-instelling.

De specifieke eisen voor het toelatingsonderzoek zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER), die wordt uitgegeven door de betreffende onderwijsinstelling. Deze regeling biedt informatie over de studie, tentamens en examens. Voor meer details kun je terecht bij de hogeschool of universiteit.

Buitenlands diploma

Voor personen met een buitenlands diploma of een ander Nederlands diploma geldt dat je bij de opleiding van je keuze informatie moet inwinnen over de mogelijkheden voor toelating.

Indien je beschikt over een havo-diploma of vwo-diploma van voor 2007, is toelating tot het hoger onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Deze diploma’s zijn gebaseerd op vakkenpakketten, terwijl hogescholen en universiteiten hun programma’s afstemmen op profielen in het voortgezet onderwijs. De beslissing of je met een oud diploma toegelaten wordt tot een opleiding ligt bij de betreffende hogeschool of universiteit.

Bij de Open Universiteit gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je jezelf aanmelden voor een bacheloropleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn erkend.

Vrijstelling

Je kunt ook vrijstelling krijgen van toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten als je:

Voor het aanvragen van vrijstelling dien je contact op te nemen met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wilt volgen.

Wat gebeurt er als jouw kind zonder diploma van school gaat?

Wanneer jouw kind zonder diploma (startkwalificatie) de school verlaat, wordt dit gemeld aan de gemeente. De stappen die daarna worden genomen, hangen af van de leeftijd van jouw kind. Het hoofddoel is om ervoor te zorgen dat jouw kind terugkeert naar school of een leerwerkplek

Leerling jonger dan 16 jaar

Leerlingen jonger dan 16 jaar zijn leerplichtig, wat betekent dat ze naar school moeten gaan. Als jouw kind zonder goede reden niet meer naar school gaat, zal de school hiervan een melding maken bij de gemeente.

De leerplichtambtenaar van de gemeente zal dan een onderzoek starten. Samen met de leerling, school en ouders zal de ambtenaar proberen om ervoor te zorgen dat jouw kind weer naar school gaat. Als dat nodig is, kan de leerplichtambtenaar jeugdhulpverlening of jeugdzorg inschakelen. Als jouw kind niet naar school gaat, kunnen jij en jouw kind (indien boven de 12 jaar) een boete krijgen.

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen tussen de 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school als ze een diploma hebben behaald voor havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger). Als dit niet het geval is, geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jouw kind verplicht is om een voltijdopleiding te volgen.

Indien dit niet gebeurt, zal de school dit melden bij de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente zal dan een onderzoek starten, vergelijkbaar met de situatie van leerlingen jonger dan 16 jaar.

Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen ouder dan 18 jaar zijn niet meer verplicht om naar school te gaan. Echter, wanneer een leerling tussen de 18 en 23 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie, zal dit wel gemeld worden aan de gemeente.

De gemeente zal deze melding doorgeven aan het Doorstroompunt (RMC). Een medewerker van het Doorstroompunt zal proberen om een geschikte opleiding, werk of leerwerkplek te vinden voor jouw kind.

Wanneer ontvang je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of een getuigschrift. In het hoger onderwijs krijg je een getuigschrift en een aanvullend document op het getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt een diploma uitgereikt. Er zijn verschillende regels die gelden voor diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs gelden de volgende criteria:

Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs gelden de volgende criteria:

Je ontvangt een getuigschrift of een schooldiploma na het afronden van een opleiding in het praktijkonderwijs.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs ontvang je een getuigschrift na het succesvol afronden van een examen. Hierbij wordt ook een aanvullend document, een supplement, toegevoegd. Dit supplement is een document dat werkgevers en onderwijsinstellingen duidelijk maakt welke opleiding je hebt gevolgd. Dit vergemakkelijkt internationale vergelijking van diploma’s en maakt je diploma bruikbaar in het buitenland. Het supplement is beschikbaar in het Nederlands of in het Engels.

Indien je de opleiding niet volledig afrondt, kun je aan de examencommissie een verklaring vragen waarin je behaalde tentamens met een voldoende worden vermeld.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en de NT2-opleiding ontvang je een diploma, maar enkel als je met succes alle vereiste examenonderdelen hebt afgelegd. Deze diploma’s zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als je een opleiding in het beroepsonderwijs niet afrondt, kun je de school vragen om een schoolverklaring. Hierin worden de gevolgde onderdelen en behaalde resultaten vermeld. Een schoolverklaring is echter geen landelijk erkend document.

Wettelijke regels voor diploma en getuigschrift

De voorschriften voor het uitreiken van diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten:

Kun je via het vavo een diploma voortgezet onderwijs behalen?

Via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is het mogelijk om een diploma of deelcertificaat voor het voortgezet onderwijs te behalen. Dit geldt voor de richtingen vmbo-tl, havo en vwo. Het vavo biedt dezelfde eindexamenvakken aan als een reguliere middelbare school.

Voor wie is een diploma behalen via vavo mogelijk?

Je kunt via het volwassenenonderwijs een diploma behalen voor vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo als:

  1. Je volwassen bent (18 jaar of ouder) en niet langer op de middelbare school zit, maar nog geen startkwalificatie hebt;
  2. Je 16 of 17 jaar bent, dreigt uit te vallen op de middelbare school of niet langer ingeschreven staat. Het volwassenenonderwijs kan in dit geval wellicht een betere optie zijn.

Deeltijd of versnelde opleiding

Bij bepaalde scholen kun je de opleiding ook in deeltijd volgen, bijvoorbeeld in de avonduren. Hierdoor kun je lessen volgen naast bijvoorbeeld je werk. Soms is er ook een versnelde opleiding mogelijk, waarbij bijvoorbeeld 2 jaar havo in 1 jaar wordt gedaan.Je kunt je op de volgende wijze aanmelden voor een vavo-opleiding:

  1. Als je 18 jaar of ouder bent en niet langer ingeschreven staat bij een reguliere middelbare school.
  2. Als je 16 of 17 jaar bent en het risico loopt om uit te vallen op je huidige middelbare school.
  3. Als je 17 jaar bent en zonder diploma van de middelbare school bent gegaan.

Wat is de waarde van jouw oude Nederlandse diploma?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan het oude diploma vergelijken met een diploma binnen het huidige onderwijs en jou voorzien van een diplomabeschrijving. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Vergelijking van oud diploma met huidige diploma’s

Een diplomabeschrijving is relevant voor diploma’s behaald in het voortgezet onderwijs van opleidingen die niet meer bestaan. DUO stelt alleen beschrijvingen op voor diploma’s die vallen onder de regelgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jouw oude diploma wordt vergeleken met een diploma binnen het huidige onderwijs, en op basis hiervan wordt de waarde van jouw oude diploma bepaald.

Aanvragen van een diplomabeschrijving

Om een diplomabeschrijving aan te vragen, dien je een verzoek in bij DUO. Wil je zeker weten of DUO een beschrijving kan verstrekken van jouw diploma? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie. Als het mogelijk is om een diplomabeschrijving te krijgen, ontvang je een aanvraagformulier. Dit formulier kun je ook downloaden van de website van DUO.

Heb je een oud diploma van een middelbare beroepsopleiding?

Voor een diplomabeschrijving van een middelbare beroepsopleiding kun je terecht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als het gaat om diploma’s in het hoger onderwijs, kun je een diplomabeschrijving aanvragen bij het Nuffic.

Kun je jouw diploma of cijferlijst vervangen in geval van verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Indien je jouw diploma, certificaat of cijferlijst bent kwijtgeraakt, heb je de mogelijkheid om een uittreksel van jouw diplomagegevens aan te vragen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Het aanvragen van dit document gebeurt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze optie is ook beschikbaar als je een andere naam hebt aangenomen of een geslachtswijziging hebt ondergaan.

Vervanging van het diploma is alleen mogelijk bij geregistreerd onderwijs

Het is belangrijk om te weten dat niet voor alle soorten onderwijs een uittreksel van diplomagegevens of cijferlijst verkregen kan worden. Dit is alleen mogelijk voor opleidingen die geregistreerd zijn bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hieronder vallen onder andere:

Alleen voor deze typen onderwijs kun je bij DUO een vervangend document aanvragen of downloaden. In het geval dat DUO niet over jouw uitslaggegevens beschikt, kun je een aanvraag indienen bij de school waar je het examen hebt afgelegd.

Als de onderwijsinstelling is opgeheven

Indien de onderwijsinstelling is opgeheven, kun je bij de opvolger van deze instelling een verklaring van het afgelegde examen aanvragen. Meestal is bekend bij DUO welke school de rechtsopvolger is van de opgeheven instelling.

Aanvragen en kosten van een uittreksel van het diploma

Je kunt een uittreksel van jouw diplomagegevens aanvragen via de diplomahulp van DUO. Je kunt kiezen tussen een digitaal uittreksel en een papieren uittreksel. Een digitaal uittreksel is kosteloos. Voor een papieren uittreksel wordt een vergoeding van € 72 gevraagd. Na het vinden van jouw diplomagegevens ontvang je een verzoek tot betaling. Zodra jouw betaling is verwerkt, ontvang je binnen 3 weken het papieren uittreksel per post.

Wil je jouw diploma laten legaliseren?

Indien je jouw diploma wilt laten legaliseren, bedragen de kosten € 78. Dit is relevant wanneer je bijvoorbeeld in het buitenland gaat studeren of werken.

Bewijsstukken bij ontbrekende gegevens

Mocht je bepaalde gegevens niet meer hebben, zoals jouw examennummer voor staatsexamens of jouw ploegnummer van het mulo-examen, dan kan DUO mogelijk nog steeds helpen. Volg deze stappen:

Laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier.

Voeg altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) toe aan het formulier, evenals een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.