Wat zijn de kosten voor jouw kind in het voortgezet onderwijs?

Als ouder hoef jij geen lesgeld te betalen voor jouw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken worden door de school verstrekt. Er kunnen echter kosten zijn voor bepaalde lesmaterialen die jij zelf moet betalen. Daarnaast kan de school ook een ouderbijdrage vragen. Ongeveer € 7.300 per jaar wordt door de overheid toegewezen voor de kosten van elke leerling op de middelbare school.

Schoolboeken in het voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmaterialen kosteloos beschikbaar aan leerlingen. De school zal ouders informeren welke boeken en materialen zij zelf moeten aanschaffen, zoals bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen bieden ook gratis aangepaste schoolboeken aan, zoals:

Deze speciale boeken zijn bedoeld voor leerlingen met beperkingen, zoals blinde of slechtziende leerlingen, of leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken kun je vinden op de website van de stichting Dedicon.

Kosten verbonden aan school in het voortgezet onderwijs

Ouders kunnen te maken krijgen met kosten voor zaken zoals:

Vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

De school kan ook een vrijwillige ouderbijdrage vragen, bijvoorbeeld voor:

De oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad moet akkoord gaan met zowel het bedrag van de bijdrage als met de doelen waaraan de school de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet worden vermeld waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt.

Jouw kind kan aan alle extra activiteiten in de klas deelnemen, ook als je ervoor kiest om geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Kosten voor schoolvervoer

Voor kinderen met beperkingen is er soms een mogelijkheid tot vergoeding van kosten voor schoolvervoer. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de school of de gemeente.

Leergeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

Leerlingen betalen in de volgende gevallen lesgeld:

Laptop of tablet geen verplichting voor ouders

Een laptop of tablet wordt niet beschouwd als gratis lesmateriaal. Scholen mogen ouders of verzorgers vragen om een laptop aan te schaffen, maar ze kunnen dit niet verplicht stellen.

Scholen moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen volledig kunnen deelnemen aan het lesprogramma, zelfs wanneer dit gedeeltelijk digitaal is. Als ouders niet kunnen of willen betalen voor een laptop, dan moet de school voor een passend alternatief zorgen, zoals het verstrekken van een leenlaptop. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van ouders vragen, maar ouders zijn niet verplicht om deze bijdrage te betalen als zij dat niet willen of kunnen. In dat geval moet de school voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Hoe kan mijn kind worden toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)?

Om toegang te krijgen tot het praktijkonderwijs heeft jouw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband werken gewone scholen samen met scholen voor speciaal onderwijs.

Aanmelding voor praktijkonderwijs

Als jouw kind meer leert van praktijkervaring dan van theoretische lesstof, en als het waarschijnlijk niet in staat is om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te behalen, dan kan het praktijkonderwijs een geschikte optie zijn.

Jij als ouder meld jouw kind zelf aan bij een praktijkschool. Vervolgens voert de school overleg met jou en jouw kind. Daarna zal de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs

Om in aanmerking te komen voor een toelaatbaarheidsverklaring, ondergaat jouw kind een test. Deze test meet het niveau van lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen.

Het praktijkonderwijs hanteert de volgende toelatingscriteria:

Eén van deze gebieden moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

Praktijkonderwijs als onderdeel van passend onderwijs

Zowel leerwegondersteunend onderwijs als praktijkonderwijs maken deel uit van het bredere concept van passend onderwijs.

Hoe meld je jouw kind aan voor het speciaal onderwijs?

Je kiest zelf een speciale basisschool of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het ondersteuningsprofiel van de school bevat informatie over de geboden ondersteuning, en je kunt dit profiel vinden in de schoolgids.

Na het indienen van de aanmelding bij de school

De school zal onderzoeken of de geboden ondersteuning echt noodzakelijk is voor jouw kind. Daarvoor kan de school jou om informatie vragen over de beperkingen van jouw kind en de benodigde begeleiding.

Voordat de school jouw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit is een document dat bevestigt dat jouw kind recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs.

Deskundigen zullen adviseren aan het samenwerkingsverband of jouw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. Als speciaal onderwijs niet de meest geschikte optie is, zal de school samen met jou zoeken naar een andere school die de juiste begeleiding kan bieden.

Kinderen met visuele of auditieve beperkingen

Als jouw kind slechtziend, blind, slechthorend of doof is, zal de Commissie voor Onderzoek beoordelen of jouw kind aan de toelatingseisen voor speciaal onderwijs voldoet. Als dat niet het geval is, moet je jouw kind aanmelden bij een reguliere school of een andere school voor speciaal onderwijs. Indien nodig kun je met de school afspraken maken over de benodigde begeleiding voor jouw kind.

Moeilijkheden bij het vinden van een geschikte school

Als je het niet eens wordt met de school over het juiste aanbod, kun je contact opnemen met een onderwijsconsulent.

Mag een middelbare school jouw kind weigeren?

Ja, een middelbare school heeft soms het recht om jouw kind te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de school vol zit. Als jouw kind wordt geweigerd, heb je echter het recht om bezwaar te maken.

Wanneer mag een middelbare school jouw kind weigeren?

Een middelbare school kan jouw kind om verschillende redenen weigeren, bijvoorbeeld als:

Je kunt jouw kind op meerdere scholen aanmelden als dit het geval is.

Als jouw kind niet over deze kennis of vaardigheden beschikt, bijvoorbeeld op een school met tweetalig onderwijs of een Topsport Talentschool.

In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over hoe leerlingen over scholen verdeeld worden. Dit kan resulteren in een loting of ervoor zorgen dat broers en zussen samen naar dezelfde school kunnen gaan.

Dit geldt met name voor scholen met bijzonder voortgezet onderwijs. Als er geen openbare school binnen redelijke afstand is, moet een bijzondere school jouw kind toch toelaten.

Wanneer mag een middelbare school jouw kind niet weigeren?

Een middelbare school mag jouw kind niet weigeren vanwege:

Dit geldt bijvoorbeeld als jouw kind gedragsproblemen heeft of een beperking. Als de school vol zit, moet er toch een passende plek geboden worden voor jouw kind.

Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Een school kan deze bijdrage vragen voor extra activiteiten.

Bezwaar maken als de school jouw kind weigert

Ben je het niet eens met de beslissing van de school om jouw kind te weigeren? Dan kun je bezwaar maken door middel van een brief of e-mail. Zorg ervoor dat je dit doet binnen 6 weken nadat de school schriftelijk heeft laten weten dat er geen plek is voor jouw kind. De school dient binnen 4 weken op jouw bezwaar te reageren. Als je het niet eens blijft, heb je de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Als je advies hierover wilt, kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

Hoe schrijf je jouw kind in op de middelbare school?

Het aanmelden van jouw kind op een middelbare school is een proces dat je zelf in gang zet. Meestal kun je dit doen vanaf halverwege maart. Om jouw kind in te schrijven, dien je bepaalde gegevens bij de hand te hebben, zoals het burgerservicenummer (BSN) van jouw kind.

Het inschrijven van jouw kind op de middelbare school

Hier zijn enkele belangrijke punten om te weten wanneer je jouw kind wilt aanmelden op de middelbare school:

Controleer eerst op de website van jouw gemeente of jij en jouw kind zelf de middelbare school kunnen kiezen. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over de scholen. Dit kan soms inhouden dat er geloot wordt.

Meestal kun je jouw kind vanaf halverwege maart aanmelden. In januari of februari kun je samen met jouw kind een open dag van de school bezoeken. Verhuis je en gaat jouw kind naar een nieuwe middelbare school? Dan is het doorgaans mogelijk om het hele jaar door aan te melden.

Hou er rekening mee dat een middelbare school al vol kan zitten en mogelijk geen plek meer heeft voor jouw kind. Het is toegestaan om jouw kind op meerdere scholen aan te melden.

Bij de inschrijving moet je het burgerservicenummer (BSN) van jouw kind doorgeven. Zorg dat je het identiteitsbewijs van jouw kind meeneemt, evenals het uitschrijvingsbewijs als jouw kind naar een nieuwe school gaat. Als jouw kind nog geen BSN heeft, zal de school een tijdelijk onderwijsnummer verstrekken. Zodra jouw kind officieel is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een BSN heeft ontvangen van de gemeente, dien je dit door te geven aan de school.

Het schoolbestuur neemt de beslissing of jouw kind wordt toegelaten tot de middelbare school. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven. Dit advies geeft aan welk type voortgezet onderwijs het beste past bij jouw kind, zoals vmbo, havo of vwo.

Hoe kies je een goede middelbare school voor jouw kind?

Je kunt een geschikte middelbare school voor jouw kind selecteren door online scholen in jouw regio te vergelijken. Je kunt hiervoor de website Scholenopdekaart.nl gebruiken. Verder kun je de schoolgids opvragen en een open dag bijwonen.

De juiste middelbare school voor jouw kind kiezen

Om een weloverwogen beslissing te nemen, kun je verschillende stappen ondernemen:

Onderzoek en vergelijk middelbare scholen bij jou in de buurt. Bekijk welk type scholen beschikbaar zijn, zoals openbare scholen of scholen met een specifieke religieuze, levensbeschouwelijke visie, of onderwijsmethode zoals montessori. Let op welke onderwijsniveaus de school aanbiedt, zoals vmbo, havo of vwo. Lees ook over de tevredenheid van leerlingen en hun prestaties.

De schoolgids bevat informatie over zaken als lesmethoden, lestijden, klasgroottes en kosten van de school.

De meeste middelbare scholen organiseren open dagen in januari of februari. Tijdens deze dagen kunnen jij en je kind de school beter leren kennen. Je hebt de gelegenheid om vragen te stellen aan docenten en leerlingen over het onderwijs op de school.

Vraag de leerkracht van groep 8 om advies over welke school geschikt zou kunnen zijn voor jouw kind. Zij kunnen je ook tips geven waar je op moet letten bij het zoeken en vergelijken van scholen in jouw regio.