Hoe kun je als ouder betrokken zijn bij de school van je kind?

Er zijn verschillende manieren waarop je als ouder betrokken kunt zijn bij de school van je kind. In het basisonderwijs kun je bijvoorbeeld deelnemen aan schoolreisjes of leesouder worden. Op de middelbare school en het mbo kun je helpen bij studie- en beroepskeuze. Ook kun je deelnemen aan gesprekken over het schoolbeleid door lid te worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

Ouderparticipatie op school varieert per onderwijstype:

  • Basisonderwijs: In het basisonderwijs is ouderbetrokkenheid doorgaans hoog. Scholen doen vaak een beroep op ouders, bijvoorbeeld voor buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes of als leesouder.
  • Voortgezet onderwijs: Op de middelbare school zijn de leerlingen wat ouder, waardoor de afstand tussen ouders en school groter kan zijn. Desalniettemin blijft het belangrijk dat ouders hun kinderen ondersteunen en het belang van onderwijs benadrukken. Ouders kunnen ook helpen bij de studiekeuze van hun kinderen.
  • Mbo: Ook als je kind naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat, blijft ouderbetrokkenheid van belang. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je kind ondersteunt bij loopbaanoriëntatie en beroepskeuze, en een rol speelt in het voorkomen van schoolverzuim en uitval.

Verwachtingen van de school

Scholen moeten duidelijk aangeven hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven. Van jou als ouder wordt verwacht dat je:

  • de school op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen thuis (met betrekking tot je kind);
  • een stimulerende leeromgeving thuis creëert, zoals een rustige plek waar je kind huiswerk kan maken;
  • op een constructieve manier samenwerkt met de school in het belang van je kind.

Lid worden van de medezeggenschapsraad (MR)

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR), zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleidskwesties zoals het schoolplan of het schoolreglement. Als je lid wilt worden van de MR, moet je gekozen worden. Het MR-reglement van de school beschrijft hoe de verkiezing verloopt.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels voor medezeggenschap.

Lid worden van de ouderraad

Veel basisscholen hebben naast een MR ook een ouderraad. In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over zaken die vooral voor ouders van belang zijn. Daarnaast kan de ouderraad de MR vragen om advies door te geven aan het schoolbestuur. Ouderraadsleden worden gekozen uit en door ouders. Ook mbo-scholen kunnen een ouderraad hebben.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross