Welke stappen kun je nemen om spijbelen in het onderwijs te voorkomen?

Als ouder heb je invloed op het voorkomen van spijbelen bij jouw kind. Tegelijkertijd heeft ook de school een rol om ongeoorloofd verzuim in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo aan te pakken.

Ouderlijke maatregelen tegen spijbelen

Er zijn diverse stappen die je als ouder kunt ondernemen om spijbelen te voorkomen, waaronder:

  • Op de hoogte blijven van het lesrooster van jouw kind, zodat je weet wanneer er mogelijk sprake is van spijbelen.
  • Contact onderhouden met de school, bijvoorbeeld door ouderavonden bij te wonen.
  • In de schoolgids kijken of de school vragen wat zij ondernemen om spijbelen tegen te gaan.
  • Een klacht indienen bij de klachtencommissie als je van mening bent dat de school onvoldoende actie onderneemt tegen spijbelen.
  • De medezeggenschapsraad (mr) benaderen om aandacht te vragen voor schoolverzuim.

Schoolgerichte maatregelen tegen spijbelen

De school kan eveneens initiatieven nemen om spijbelen tegen te gaan, zoals:

  • Je informeren en met jou bespreken wanneer jouw kind spijbelt. Een school met een adequaat verzuimbeleid zal ouders zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij afwezigheid van een leerling.
  • Transparantie is over de maatregelen die de school onderneemt om spijbelen te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de schoolgids.
  • Je attenderen op personen of instanties die hulp kunnen bieden als jouw kind geen interesse meer toont in school.

Melden van verzuim en spijbelen

Om spijbelen tegen te gaan, is het cruciaal om de school altijd te informeren wanneer jouw kind niet naar school kan. De school zal deze afwezigheid melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wanneer jouw kind zonder geldige reden in een periode van 4 opeenvolgende weken in totaal 16 les- of praktijkuren heeft gemist. Dit wordt gedaan om herhaaldelijk verzuim te voorkomen.

Consequenties van schoolverzuim

Het verzuimloket brengt de afwezigheid van jouw kind onder de aandacht van de leerplichtambtenaar van jouw woongemeente. Deze ambtenaar onderzoekt de situatie en zoekt samen met jou en de school naar een oplossing. Indien nodig, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opstellen. Bij aanhoudend verzuim kan de leerplichtambtenaar het schoolverzuim ook rapporteren aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit gebeurt wanneer pogingen om de leerling terug naar school te krijgen niet effectief blijken te zijn. De SVB kan dan besluiten om de kinderbijslag stop te zetten, een maatregel die enkel van toepassing is op leerlingen van 16 en 17 jaar oud.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross