Welke vakken krijgt jouw kind op de basisschool?

Op de basisschool krijgt elke leerling vakken die wettelijk verplicht zijn, zoals taal en rekenen. Daarnaast zijn er ook niet-verplichte vakken, zoals godsdienstles.

Verplichte vakken

De vakken die verplicht zijn op de basisschool zijn:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • Rekenen en wiskunde;
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld, inclusief vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting;
  • Kunstzinnige oriëntatie, waaronder muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • Bewegingsonderwijs, met bijvoorbeeld gymlessen.

Kerndoelen voor verplichte vakken

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten weten en kunnen. Vakken met kerndoelen zijn wettelijk verplicht volgens het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen.

Scholen hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze deze vakken onderwijzen en welk lesmateriaal ze gebruiken. Op de basisschool leren kinderen bijvoorbeeld over respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden, en hoe ze zorgzaam kunnen omgaan met het milieu.

Lessen over seksualiteit

Deze lessen zijn verplicht op de basisschool, zoals vastgelegd in de kerndoelen. Deze lessen bevorderen respect voor seksuele diversiteit en voorkeuren.

Lessen over wetenschap en techniek

Basisscholen moeten ook lessen verzorgen over wetenschap en techniek, zoals voorgeschreven in de kerndoelen. Vanwege het tekort aan technisch geschoold personeel in Nederland, wordt er extra nadruk gelegd op deze vakken.

Fries

Op basisscholen in Fryslân is de Friese taal een verplicht vak. Scholen kunnen echter Gedeputeerde Staten van Fryslân verzoeken om tijdelijke ontheffing voor één of meer kerndoelen. Scholen hebben tot 2030 de tijd om het niveau van Friese kerndoelen voldoende op peil te brengen.

Alleen basisscholen buiten het Friese taalgebied (Waddeneilanden, gemeente Weststellingwerf) in Fryslân zijn niet verplicht om Fries als vak aan te bieden. Desalniettemin stimuleert de provincie Fryslân scholen in dat gebied om wel streektaalonderwijs aan te bieden.

Niet-verplichte vakken

Naast het verplichte vakkenpakket kunnen scholen aanvullende niet-verplichte vakken aanbieden, zoals godsdienst, Frans of Duits. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) van de school deelnemen aan het gesprek over de keuze van deze vakken.

Godsdienstlessen

Op bijzondere scholen worden doorgaans godsdienstlessen gegeven. Het schoolbestuur van een bijzondere school kan deze lessen verplicht stellen. Openbare basisscholen geven over het algemeen geen godsdienstles of lessen over levensbeschouwing.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross