Hoe kunnen de schooltijden en lesuren op basisscholen worden geregeld?

De basisschool heeft de vrijheid om zelf te bepalen hoe de schooldag wordt ingedeeld en op welke tijden de leerlingen aanwezig moeten zijn. Uiteraard moet de school wel voldoen aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Dit betekent dat een bepaald aantal uren onderwijs gedurende 8 schooljaren aan leerlingen moet worden gegeven.

Verplichte onderwijstijd op de basisschool

Voor een kind op de basisschool gelden de volgende vereisten met betrekking tot de onderwijstijd:

  1. De eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  2. De laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Dit komt neer op minstens 7.520 uur gedurende 8 schooljaren. De overige 240 uur kunnen scholen naar eigen inzicht verdelen over de onderbouw en bovenbouw.

De Onderwijsinspectie houdt toezicht om ervoor te zorgen dat scholen voldoende onderwijsuren aanbieden.

Lesrooster en pauzetijden op de basisschool

De school stelt het lesrooster en de pauzetijden vast. Pauzes zijn bedoeld als onderbreking van de schooldag om te voorkomen dat leerlingen voortdurend aan het leren zijn. De school moet ervoor zorgen dat de activiteiten gedurende de dag goed worden verdeeld. Informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Vijfdaagse schoolweek op de basisschool

Voor groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Scholen mogen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inplannen. Dit is naast de weken waarin de school al gesloten is vanwege algemene feestdagen. Scholen moeten vierdaagse lesweken vermelden in de schoolgids en deze evenredig verspreiden over het schooljaar.

Voor groepen 1 en 2 is een vijfdaagse schoolweek niet verplicht.

Vrije woensdagmiddag

De meeste leerlingen op de basisschool zijn op woensdagmiddag vrij. Scholen zijn echter niet verplicht om deze middag vrij te geven. Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de vrijdagmiddag als vaste vrije middag aan te houden.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om elke dag evenveel uren onderwijs te bieden. Dit wordt het 5-gelijkedagenmodel of continurooster genoemd. Het belangrijkste is dat alle leerlingen gedurende 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen (verplichte onderwijstijd)

Vakantiedagen op de basisschool

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de landelijke vakantiedata, inclusief de zomervakantie, kerstvakantie en 1 week meivakantie. Basisscholen moeten zich aan deze data houden.

Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie adviesdata. Scholen kunnen zelf beslissen wanneer deze vakanties plaatsvinden. Bovendien hebben scholen de autonomie om te beslissen of ze de verplichte week meivakantie willen verlengen, bijvoorbeeld tot twee weken.

ADV-dagen en studiedagen voor onderwijspersoneel

ADV-dagen en studiedagen voor onderwijspersoneel mogen geen invloed hebben op het aantal schoolweken. Bij het plannen van deze dagen moet de school ervoor zorgen dat er geen extra vrije dagen ontstaan naast de wettelijk toegestane vrije dagen.

Invloed van de medezeggenschapsraad op schooltijden

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op de schooltijden. De school kan de tijden niet wijzigen zonder instemming van de ouders in de mr. De schooltijden worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar vastgesteld en dienen te worden vermeld in de schoolgids.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross