Moet de school melding maken van en aangifte doen bij seksueel misbruik?

Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers op school om onmiddellijk het schoolbestuur op de hoogte te stellen van mogelijk seksueel misbruik. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een schoolmedewerker een minderjarige leerling mogelijk seksueel heeft misbruikt of ongepast gedrag heeft vertoond. Dergelijke handelingen zijn strafbaar.

Verplichte melding bij vermoedens van seksueel misbruik op school

Wanneer een medewerker het vermoeden heeft van seksueel misbruik of ongepast gedrag, is het noodzakelijk om dit direct te melden bij het schoolbestuur. Het volstaat niet om alleen een tussenpersoon, zoals een lid van de schoolleiding, te informeren. Als een medewerker dit verzuimt en niet meldt bij het bestuur, kan het schoolbestuur strenge maatregelen nemen tegen die medewerker. Ook het slachtoffer en de ouders kunnen juridische stappen ondernemen tegen de betreffende medewerker.

Meldplicht voor alle medewerkers in het onderwijs

De meldplicht is van toepassing op alle medewerkers binnen een school, ook op interne vertrouwenspersonen die binnen hun rol op de hoogte zijn van mogelijke gevallen van seksueel misbruik of ongepast gedrag. Geen enkele medewerker kan zich in dit soort situaties beroepen op geheimhoudingsplicht.

Overleg met de vertrouwensinspecteur bij vermoedens van seksueel misbruik op school

Wanneer het schoolbestuur op de hoogte wordt gesteld van mogelijk seksueel misbruik, dient direct contact te worden gezocht met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze inspecteur beoordeelt of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.

Verplichte aangifte door het schoolbestuur bij vermoeden van seksueel misbruik

Indien na overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een vermoeden van seksueel misbruik bestaat, is het schoolbestuur altijd verplicht om aangifte te doen bij de politie. Dit geldt zelfs als betrokken partijen bezwaren hebben tegen deze aangifte. Het schoolbestuur is tevens verplicht om de betrokkenen te informeren over de ingediende aangifte.

Aangifteplicht geldt niet voor vertrouwensinspecteurs

Vertrouwensinspecteurs zijn niet wettelijk verplicht om aangifte te doen van seksueel misbruik of ongepast gedrag. Zij zijn gebonden aan geheimhouding van informatie die leerlingen, ouders of personeel van een school met hen delen. De daadwerkelijke aangifte wordt verricht door het schoolbestuur.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross