Veelgestelde vragen over de functiemix en salarismix

Het blijft van groot belang dat leraren voortdurend aan hun ontwikkeling werken. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en draagt bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Via de functiemix en salarismix hebben leraren de kans om door te groeien naar een hogere salarisschaal.

Welke afspraken zijn er gemaakt over de functiemix en salarismix?

Voor het basisonderwijs (po) zijn er sinds de CAO PO 2018 geen nationale streefpercentages meer vastgesteld. Niettemin erkennen de sociale partners nog steeds het belang van functiedifferentiatie. Het is aan schoolbesturen, schooldirecteuren en de medezeggenschap om samen afspraken te maken over hun ambities wat betreft functiedifferentiatie binnen de school.

Voor het voortgezet onderwijs (vo) gelden wel landelijke streefpercentages, welke worden gevolgd door de sociale partners.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er geen nationale streefpercentages. Er zijn wel afspraken voor scholen in de Randstad vanwege extra financiering die zij ontvangen.

Is er financiering beschikbaar?

Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs ontvangen structurele financiële middelen ter ondersteuning van de functiemix. Het aan de lumpsum toegevoegde budget voor de functiemix is toereikend om leraren in verschillende functieschalen te plaatsen.

In het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs krijgen scholen in de Randstad extra financiering vanwege de uitdagingen met betrekking tot lerarentekort en grootstedelijke problematiek.

Hoe staat mijn school ervoor wat betreft de functiemix en salarismix?

In de functiemix-database is informatie te vinden over de ontwikkeling van de functiemix en salarismix op school- en bestuursniveau, alsmede per type school, regio en sector. Extra gegevens over het personeel en het aantal leerlingen op een school zijn hier ook beschikbaar. Deze cijfers kunnen aanleiding geven tot interne discussies over ambities met betrekking tot functiedifferentiatie.

Wat zijn de vereisten voor een leraar om in aanmerking te komen voor een functie in de functiemix en salarismix?

Dit is vooral afhankelijk van het functiebeleid van de school. Naast kwalificaties, taken en verantwoordelijkheden, kan ook het werk- en denkniveau als criterium gelden.

In het basisonderwijs zijn er door de sociale partners voorbeeld functieprofielen opgesteld voor verschillende functieschalen.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat leraren in de LB- en LC-functies minimaal 50% van hun tijd les moeten geven.

Zijn de toegewezen bedragen specifiek bestemd?

De financiële middelen voor de functiemix in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs maken deel uit van de lumpsum en zijn niet specifiek geoormerkt.

In het mbo is de financiering wel specifiek toegewezen.

Wat is de referentiedatum voor de functiemix-monitoring?

De referentiedatum is 1 oktober. De gegevens worden in het voorjaar van het volgende jaar beschikbaar gesteld in de functiemix-database.

Wie worden in de functiemix-meting opgenomen?

Er zijn twee groepen opgenomen in de functiemix-meting:

  1. Leraren in de salarisschalen L10-L12 en LA-LE, ongeacht hun taken.
  2. Personeel in de functiecategorie ‘leraar’ met salarisschalen 9-13. Deze schalen worden meegeteld als LA-LE.

Wie vallen buiten de functiemix-meting?

De volgende groepen vallen buiten de functiemix-meting:

  1. Vervangend personeel dat duidelijk als invaller is geregistreerd.
  2. Leraren in opleiding tellen niet mee, zelfs als ze een leraarschaal (L-schaal) hebben.

Wie stelt de promotiecriteria en kwaliteitseisen vast?

De criteria waaraan leraren in de verschillende schalen moeten voldoen, worden vastgesteld in convenanten, cao’s, voorbeeldfuncties en in overleg tussen het schoolmanagement en de medezeggenschap.

Wat is de rol van het schoolbestuur en de schooldirecteur?

Als schoolbestuur en schooldirecteur kun je de functiemix gebruiken om je visie te verwezenlijken door leraren kansen te bieden voor groei met passende beloningen.

Wat is de rol van P&O (Personeel en Organisatie)?

Als P&O-medewerker ondersteun je het schoolmanagement en leraren in hun professionele ontwikkeling. Het is van belang om bij HRM-beleid en ontwikkelingsgesprekken de functiemix en salarismix mee te nemen.

Wat is de rol van de medezeggenschap?

Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) of ondernemingsraad (OR) denk je mee over ontwikkelingen binnen de school en ben je een belangrijke gesprekspartner bij het vormgeven van de functiestructuur. Bij het goedkeuren van de formatie is het ook van belang om rekening te houden met de functiemix en salarismix.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross