Waar moet een ouderparticipatiecrèche voldoen?

Ouders die zelf een ouderparticipatiecrèche (opc) in stand houden, moeten zich aan diverse voorschriften houden. Zo mogen zij bijvoorbeeld geen financiële vergoeding ontvangen en dient de crèche niet aan huis gevestigd te zijn. Ouders kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag (vanaf 15 maanden na de aanvang van de crèche) indien de opvang voldoet aan de gestelde regels.

Voorschriften voor ouderparticipatiecrèches

Een ouderparticipatiecrèche (opc) volgt dezelfde regels als een reguliere crèche, met uitzondering van: Ouders hebben geen specifieke kinderopvangopleiding nodig en bij de opvang van baby’s is geen vereiste voor begeleiding door twee vaste medewerkers. Overigens gelden de volgende regels:

 • Elk kind wordt minimaal door één ouder verzorgd;
 • De opvang vindt plaats op een aparte locatie, niet bij een ouder thuis;
 • De betrokken ouders ontvangen geen vergoeding voor deze zorgtaken;
 • De ouders die de opvang verzorgen zijn tevens eigenaar van de crèche;
 • De inkomsten van de opc worden aangewend voor ‘verantwoorde kinderopvang’. De specifieke criteria voor verantwoorde kinderopvang zijn beschikbaar op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI);a
 • Er dient een pedagogisch beleidsplan te zijn, waarin onder andere de organisatie van de crèche en de trainingen voor ouders worden beschreven. De overige eisen met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan zijn vastgesteld in het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Stappen voor het oprichten van een nieuwe opc

Indien u van plan bent een nieuwe opc te starten, doorloopt u de volgende stappen:

 • Registreer de opvang bij de Kamer van Koophandel;
 • Registreerde opvang bij de Geschillencommissie Kinderopvang;
 • Elke medewerker dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen;
 • Verkrijg goedkeuring van uw gemeente voor het starten van kinderopvang. Dit dient minstens 10 weken voor aanvang van de opvang te gebeuren;
 • Controleer of uw ouderparticipatiecrèche geregistreerd staat in het Landelijke Register Kinderopvang. U mag de opvang enkel starten indien deze registratie aanwezig is;
 • Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de gegevens van de OPC, dient u dit te melden aan uw gemeente.

Kinderopvangtoeslag na periode van 1 jaar en 3 maanden

Ouders van een ouderparticipatiecrèche hebben pas na een aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. In deze periode beoordeelt de toezichthouder of de opc aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet. Na afloop van de aanloopperiode kunnen ouders van een opc kinderopvangtoeslag aanvragen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross