Wanneer krijg je een diploma of getuigschrift?

In het voortgezet onderwijs ontvang je een diploma of getuigschrift. In het hoger onderwijs verkrijg je een getuigschrift en een aanvullend supplement op het getuigschrift. In het middelbaar beroepsonderwijs krijg je een diploma. Er zijn specifieke richtlijnen voor diploma’s en getuigschriften.

Voortgezet onderwijs (vo)

Voor het behalen van een diploma binnen het voortgezet onderwijs gelden de volgende situaties:

  • Bij het vroegtijdig doorstromen naar een mbo entree-opleiding na afronding van een deel van het eindexamen van de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), ontvang je een getuigschrift vmbo.
  • Bij succesvolle voltooiing van een leerwerktraject ontvang je een diploma bbl/leerwerktraject.
  • Na succesvolle afronding van het eindexamen in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, verkrijg je een diploma vmbo.
  • Met succesvolle afronding van het havo-eindexamen ontvang je een diploma havo.
  • Bij voltooiing van het vwo-eindexamen met succes, krijg je een diploma vwo.

Praktijkonderwijs

Binnen het praktijkonderwijs geldt het volgende:

Na afronding van een opleiding in het praktijkonderwijs ontvang je een getuigschrift of een schooldiploma.

Hoger onderwijs (hbo en wo)

In het hoger onderwijs word je beloond met een getuigschrift na het succesvol behalen van een examen. Aan dit getuigschrift wordt een supplement toegevoegd. Dit supplement is een document dat duidelijk weergeeft welke opleiding je hebt gevolgd, zowel voor werkgevers als onderwijsinstellingen. Dit maakt internationale vergelijking van diploma’s gemakkelijker en maakt je diploma ook buiten Nederland bruikbaar. Het supplement kan in het Nederlands of in het Engels worden verstrekt.

Indien je de opleiding niet voltooid, kun je de examencommissie verzoeken om een verklaring. Hierin worden de tentamens vermeld die met succes zijn afgerond.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo), vavo en Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor het mbo, vavo (voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen) en NT2-opleidingen ontvang je een diploma, maar enkel als je met succes alle vereiste examenonderdelen hebt afgerond. Deze diploma’s worden erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wanneer je een opleiding in het beroepsonderwijs niet voltooit, kun je de school vragen om een schoolverklaring. Hierin staan de gevolgde onderdelen vermeld, samen met behaalde resultaten. Een schoolverklaring heeft geen nationale erkenning.

Wettelijke regels voor diploma’s en getuigschriften

De voorschriften voor het uitreiken van diploma’s en getuigschriften zijn vastgelegd in verschillende wetten:

  • Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikel 2.51, 2.58 en 2.59.
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel 7.11.
  • Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), artikel 7.4.6.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross