Wie is er verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

In het mbo zijn de regionale opleidingscentra (roc’s) verantwoordelijk voor de uitvoering van examens. Dit betreft examens van opleidingen die door de roc’s worden aangeboden. Het toezicht op de examinering wordt gehouden door de Inspectie van het Onderwijs.

Taken van roc’s met betrekking tot mbo-examens

De roc’s dragen de verantwoordelijkheid voor een correct verloop van de mbo-examens. Dit houdt in dat zij:

 1. Examenprogramma’s vaststellen.
 2. Examenopgaven voorbereiden.
 3. Examentoetsen afnemen en evalueren.
 4. Diploma’s toekennen.

Kwaliteit van mbo-examens

De geldigheid van diploma’s en certificaten strekt zich uit over heel Nederland. Dit benadrukt het belang van uniforme kwaliteit van de opleidingen. Daarom zijn er nationale kwaliteitsnormen opgesteld waaraan de mbo-examens moeten voldoen. Naast de roc’s houdt ook de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de examenkwaliteit. Als de inspectie de kwaliteit van de examens als ontoereikend beoordeelt, krijgt de school een jaar de tijd om verbeteringen door te voeren.

Geautoriseerde examens

In het mbo worden bij voorkeur examens afgenomen van gecertificeerde examenleveranciers. Indien mbo-instellingen eigen examens wensen te gebruiken, moeten deze eerst worden goedgekeurd door een externe partij. Als de school zelf examens ontwikkelt, dienen zij te voldoen aan collectieve afspraken die zijn vastgesteld. Hiermee beoogt de overheid de kwaliteit van de examens en daarmee de waarde van het mbo-diploma te waarborgen.

Rol van examencommissies

De verantwoordelijkheden en taken van examencommissies zijn vastgelegd in artikel 7.4.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Hieronder vallen onder andere:

 1. Waarborgen van de kwaliteit van de examinering en institutionele examens.
 2. Richtlijnen en instructies opstellen voor de beoordeling en vaststelling van institutionele examens.
 3. Institutionele examens goedkeuren.
 4. Bepalen of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, certificaat of institutionele verklaring.
 5. Uitreiken van diploma’s, certificaten of institutionele verklaringen.
 6. Vrijstelling verlenen voor institutionele of centrale examens.
 7. Beslissen of een keuzedeel uit een eerder gevolgde beroepsopleiding meetelt voor de examenuitslag. Voor dit examen van de eerdere beroepsopleiding was de student niet geslaagd.

Klachten over mbo-examens

Indien je een klacht hebt over een mbo-examen, kun je deze indienen bij het bestuur van de onderwijsinstelling of bij de examencommissie. De procedure voor het indienen van een klacht staat beschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER). Het is ook mogelijk om een kopie van de klacht naar de Inspectie van het Onderwijs te sturen, zodat deze aan het dossier van de onderwijsinstelling kan worden toegevoegd.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross