Kan een school voor speciaal onderwijs een kind schorsen of van school sturen?

Scholen die speciaal onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden, hebben de bevoegdheid om jouw kind te schorsen of van school te sturen. Deze maatregel kan bijvoorbeeld worden genomen als jouw kind zich ernstig heeft misdragen. Als de school besluit tot uitschrijving, moet er echter wel een andere school zijn die bereid is jouw kind toe te laten.

Schorsing: schoolbeslissing

Wanneer de school besluit om jouw kind te schorsen, zal jouw kind tijdelijk de toegang tot de school of bepaalde lessen worden ontzegd. Het schoolbestuur heeft de autonomie om te bepalen wanneer een schorsing wordt toegepast. Er zijn geen specifieke wettelijke voorschriften op dit gebied. Veel scholen hebben echter wel een protocol of reglement voor beloningen en straffen, dat je kunt raadplegen in de schoolgids.

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs mag een leerling maximaal één week schorsen. De school moet schriftelijk motiveren waarom deze schorsing wordt opgelegd. Als de schorsing langer dan één dag duurt, is de school verplicht dit te melden bij de Onderwijsinspectie.

Bezwaar tegen schorsing

Als je van mening bent dat de school ten onrechte tot schorsing heeft besloten, heb je het recht om bezwaar aan te tekenen. De procedures zijn als volgt:

Openbare school

Bij een openbare school kun je bezwaar maken tegen de schorsing bij het schoolbestuur. Als het schoolbestuur je bezwaar afwijst, kun je naar de bestuursrechter stappen.

Bijzondere school

Bij een bijzondere school (bijvoorbeeld rooms-katholiek, protestants-christelijk, islamitisch) kun je de zaak voorleggen aan de civiele rechter.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen over de schorsing. Informatie over de klachtenregeling van de school van jouw kind vind je in de schoolgids.

Uitschrijving van school

Een leerling mag alleen van school worden gestuurd als er een passende alternatieve plek is gevonden. Dit geldt niet voor leerlingen die op een instelling zitten voor cluster 1 of 2 (leerlingen met visuele of auditieve beperkingen). In deze gevallen mag de school een leerling pas verwijderen nadat gedurende 8 weken tevergeefs is gezocht naar een geschikte plek op een andere school.

Bezwaar maken tegen uitschrijving

Als de school besluit jouw kind uit te schrijven, kun je contact opnemen met een onderwijsconsulent. Als er geen oplossing wordt bereikt, kun je schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst van het besluit gebeuren. Het schoolbestuur zal binnen 4 weken een beslissing nemen over jouw bezwaar.

Als het schoolbestuur vasthoudt aan de beslissing, kun je een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Als de school haar besluit handhaaft, kun je de zaak voorleggen aan de rechter. Voor openbare scholen is dit de bestuursrechter, terwijl je bij een bijzondere school naar de civiele rechter kunt stappen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross